Skoči do osrednje vsebine

Navodila za zaščito uporabnikov in zaposlenih na področju socialnega varstva

Temelj pri izvajanju vseh programov je varnost in zdravje uporabnikov, zaposlenih, prostovoljcev in laikov. Pri izvajanju vseh aktivnosti je potrebno dosledno spoštovati navodila in smernice, ki jih objavljajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za zaščito in reševanje ter druge pristojne institucije.

Področje socialnega varstva je še posebej občutljivo zaradi raznolikosti uporabnikov oziroma programov. V socialnovarstvene storitve in programe se namreč vključujejo najbolj ranljive skupine prebivalstva (stanovalci v domovih za starejše oziroma centrih za usposabljanje, delo in varstvo, stranke v centrih za socialno delo, varovanci v varstveno delovnih centrih, uporabnice v materinskih domovih, otroci v kriznih centrih, uporabniki osebne asistence, brezdomci, uporabniki pomoči na domu, osebe s težavami na področju duševnega zdravja itd).

Enako mora biti posebna skrb namenjena zaposlenim, prostovoljcem in laikom, ki neposredno delajo z uporabniki oziroma strankami. Kjer je to mogoče, naj se prednostno dela od doma. Zaposlenim, ki delajo na pravicah iz javnih sredstev, se zagotovi oddaljeni dostop. Z interventnimi predpisi bodo v najbližji prihodnosti urejene fleksibilne oblike dela (delo na domu) oziroma prilagoditev odločanja o pravicah.


Na tej povezavi so navodila za posamezne izvajalce socialno varstvene dejavnosti

Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19 za izvajalce storitve pomoč družini na domu, uporabnike in njihove družinske člane