Skoči do osrednje vsebine

6. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni ter dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko.

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo. Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Če tujec takega dokazila ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5°C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5°C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na območju Italijanske republike ob državni meji in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Izvajajo ga zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije.

Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00.

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Namen določila je v preprečevanju stikov zaradi epidemije COVID-19, zaradi česar je določen delovni čas, ki bo omogočil daljši časovni interval opravljanja nakupov v prodajalnah in s tem zmanjšal koncentracijo kupcev.

V odloku je določen obratovalni čas za prodajalne z živili, ki traja vsak dan vsaj od 8. ure in najmanj do 20. ure. V času od 8. do 10. ure se mora vsem ranljivim skupinam, med katere se uvrščajo invalidi, upokojenci in nosečnice, omogočiti prednost tako pri nakupu kot tudi vstopu v trgovino. Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.

Ta odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00 uri.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dopolnitve Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada je na dopisni seji sprejela dopolnitve Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki je bil sprejet na 1. dopisni seji vlade. Izdala ga je zaradi potrebe po vzpostavitvi pravne podlage za uporabo teh prostorov za nastanitev zaposlenih v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti ter druge ukrepe v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu

Odlok se izdaja v okviru ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Upravljavec in prevozniki v železniškem prometu ne morejo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu ter Pravilnikom o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja in Pravilnikom o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev zagotoviti periodike obveznih preverjanj usposobljenosti in izpopolnjevanj osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge (OVKN).

Za izvajanje navedenih postopkov je potrebno zagotavljanje organizacijskih in tehničnih pogojev, ki jih v času epidemije ni mogoče zagotoviti oziroma z vidika širjenja epidemije pomenijo veliko tveganje, ter obveznih periodičnih zdravstvenih pregledov, saj so pooblaščeni zdravstveni domovi zaprti.

Začasno (do razglasitve konca epidemije) se ustavijo vse aktivnosti v zvezi s tem, po koncu epidemije pa morajo izpolniti pogoje v roku 3 mesecev. Gre za obdobje, ki bo omogočilo upravljavcu in prevoznikom, da lahko organizirajo usposabljanja brez negativnih posledic za odvijanje železniškega prometa.

Ta odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno podaljšuje veljavnost dovoljenj oziroma spričeval oseb, ki opravljajo varnostno kritične naloge, ki jim veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020.

Dovoljenjem oziroma spričevalom iz prejšnjega člena, ki jim veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020, se veljavnost podaljša do 30. julija 2020.

Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 uri.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada namenila 28 milijonov za povečanje blagovnih rezerv

Za zagotavljanje nujne oskrbe prebivalstva v času epidemije je vlada iz proračunske rezerve za povečanje blagovnih rezerv namenila 28 milijonov evrov.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je Upravi RS za zaščito in reševanje naložila razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji  naložila Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), da na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju razglasi veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Trenutno se v Republiki Sloveniji že soočamo z daljšim sušnim obdobjem. V letošnjem letu je do sedaj zabeleženo 381 požarov v naravnem okolju, v katerih so posredovale gasilske enote. Beleži se porast požarov predvsem v mesecu marcu (103 požari). Zaradi večje prisotnosti doma se v zadnjih dneh število požarov v naravnem okolju povečuje, kar pomeni večjo izpostavljenost gasilcev možnosti okužb s COVID-19.

Vlada je zato kot enega od ukrepov v boju proti epidemiji in zmanjšanju ogroženosti članov gasilskih enot pred okužbo s COVID-19 sprejela sklep, da URSZR razglasi veliko požarno ogroženost v naravnem okolju od 18. marca  2020 dalje.

Vir: Ministrstvo za obrambo