Skoči do osrednje vsebine

3. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji seji seznanila z oceno stanja glede širjenja koronavirusa ter sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev.

Izjava ministra za finance Andreja Širclja po seji vlade.

Vlada se je seznanila z oceno stanja glede širjenja koronavirusa

Člani vlade so se na današnji seji seznanili z aktualnim stanjem glede COVID-19 in opravili razpravo o pripravi več konkretnih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa.

Trenutna prioriteta je zaščita najranljivejših in najbolj izpostavljenih ter zagotovitev potrebne zaščitne opreme. Da bi v čim večji meri zajezili širjenje virusa so v pripravi tudi nekateri dodatni ukrepi, v teku pa je tudi več postopkov javnega naročanja za pridobitev tiste medicinske in zaščitne opreme, ki jo v Sloveniji najbolj primanjkuje. V naslednjem koraku pa se bo začel pripravljati zakonodajni paket, ki bo vseboval vrsto ukrepov iz pristojnosti različnih ministrstev in katerega glavni cilj bo pomoč državljanom in gospodarstvu, zaradi posledic epidemije COVID-19.

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji seji ministre najprej seznanil tudi z vsebino včerajšnje videokonference Evropskega sveta oziroma voditeljev vlad in držav članic EU, na kateri je bilo govora o soočanju in izzivih EU s pandemijo COVID-19.

Vlada zaradi epidemije predlaga odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev.

Epidemija vpliva na vse sfere življenja tudi v Sloveniji. Posledice se močno odražajo v gospodarski aktivnosti, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih. Potrebni so nadaljnji ukrepi, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih. Likvidnostne težave lahko ogrožajo celo obstoj podjetij, kar pa predstavlja nevarnost kopičenja sistemskih tveganj, ki lahko v končni fazi ogrozijo finančno stabilnost v državi.

Vlada želi s predlogom zakona prispevati k reševanju težav, v katerih so se znašla podjetja oziroma posamezniki, ki poslujejo v prizadetih panogah in zaradi težav z likvidnostjo ne morejo oziroma ne bodo mogla pravočasno odplačati obveznosti do bank. Poleg drugih ukrepov, bo tudi odlog vračila obveznosti iz kreditnih pogodb prispeval k blaženju učinkov virusa na gospodarstvo. Vlada z ukrepom pomaga gospodarstvu in s tem prispeva tudi k ohranitvi finančne stabilnosti, za katero je v teh razmerah nujen tudi prispevek finančnega sektorja, ki je v dobrem stanju likvidnosti.

Banke bodo lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Predlog predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko.

Kreditojemalcu zaradi odloga plačila ne smejo nastati dodatni stroški. Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije.

Vlada bo imela možnost, da še pred iztekom tega roka Državnemu zboru predlaga prenehanje veljavnosti, če se razmere izboljšajo.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada razrešila generalno direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo

Maja Bahar Didović se z dnem 22. 3. 2020 razreši s položaja generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo. 

Maja Bahar Didović je bila z odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 30. 5. 2019, z dnem 7. 6. 2019 imenovana za generalno direktorico Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo za mandatno dobo petih let, in sicer od 7. 6. 2019 do 6. 6. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Peti odstavek 83. člena Zakona o javnih uslužbencih določa, da lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka 83. člena ZJU. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Zato je minister, pristojen za kulturo, v skladu z določbami petega odstavka 83. člena ZJU podal predlog, da se Maja Bahar Didović razreši s položaja generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, in sicer z dnem 22. 3. 2020.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada imenovala dr. Jelko Perkovič za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo

Dr. Jelka Pirkovič se z dnem 23. 3. 2020 imenuje za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Minister, pristojen za kulturo, je podal predlog, s katerim predlaga Vladi Republike Slovenije, da z dnem 23. 3. 2020 imenuje dr. Jelko Pirkovič za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada razrešila vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo

Mag. Marjeta Pečarič se z dnem 22. 3. 2020 razreši s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo. 

Peti odstavek 83. člena Zakona o javnih uslužbencih določa, da lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka 83. člena ZJU. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Glede na to, da ima vršilec dolžnosti v času opravljanja nalog pravice in dolžnosti glede na položaj, katerega vršilec dolžnosti je, se ob predčasnem prenehanju oziroma za razrešitev s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja tudi zanj smiselno uporablja 83. člen ZJU, ki ureja načine prenehanja položaja.

Minister za kulturo je ob smiselni uporabi določb petega odstavka 83. člena ZJU podal predlog, da se mag. Marjeta Pečarič razreši s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, in sicer z dnem 22. 3. 2020.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada imenovala Damjana Damjanoviča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo

Damjan Damjanovič se z dnem 23. 3. 2020 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Minister, pristojen za kulturo, je dne 17. 3. 2020 podal predlog, s katerim predlaga Vladi Republike Slovenije, da z dnem 23. 3. 2020 imenuje Damjana Damjanoviča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Damjan Damjanovič izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada razrešila generalno sekretarko v Ministrstvu za javno upravo in imenovala vršilca dolžnosti generalnega sekretarja

Natašo Trček se z dnem 19. 3. 2020 razreši s položaja generalne sekretarke v Ministrstvu za javno upravo.

Tomislav Jurman se imenuje za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, in sicer od 20. 3. 2020 do imenovanja generalnega sekretarja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar za največ šest mesecev, oziroma najkasneje do 19. 9. 2020.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU) funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Vlada je na predlog ministra za javno upravo razrešila Natašo Trček s položaja generalne sekretarke v Ministrstvu za javno upravo, in sicer z dnem 19. 3. 2020.

Zakon (ZJU) tudi določa, da v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj, lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti.

Vlada je na predlog ministra za javno upravo za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, od 20. 3. 2020 do imenovanja generalnega sekretarja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar za največ šest mesecev, to je do 19. 9. 2020, imenovala Tomislava Jurmana.

Vir: Ministrstvo za javno upravo