Skoči do osrednje vsebine

5. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji 5. dopisni seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil. Izdala je tudi Odlok, s katerim določa, da ob polnoči začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško.

Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z njim bomo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Podaljšujemo namreč roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020. Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

Drugi sklop rešitev, ki jih prinaša zakon, se nanaša na področje proračuna. Za to, da bomo lahko zagotovili dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Poleg tega se na novo določa rok, v katerem mora vlada Državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna – to mora storiti najkasneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija.

Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo, bo treba v zelo kratkih rokih zagotavljati zadosten obseg sredstev. Ker tega ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna države.

Vir: Ministrstvo za finance

Ob polnoči začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško, ki so določeni v prilogi C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju. Odlok začne veljati 18. marca 2020 ob 00.00 uri in velja do preklica.

Vsi potniki naj za nujna potovanja uporabijo mejne prehode za mednarodni promet. Določbe sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju, ki določajo pravice uporabnikov do prehoda državne meje izven mejnih prehodov (prehodna mesta in točke, kmetijski vložki), ostajajo v veljavi.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Sprememba Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Uredbi o spremembi Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme se doda nov člen, s katerim se določa, da določitev najvišje cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme ne velja za opravljanje javne gospodarske službe oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Sprememba začne veljati 17. marca 2020 ob 18.00.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995

Vlada je sprejela stališče Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995. Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o stališču.

S tem sklepom Sveta se pooblasti EK, da v imenu EU v Mednarodnem svetu za žito zastopa stališče, da se odobri pristop Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995.

Cilj Konvencije o trgovanju z žitom je pospešiti mednarodno sodelovanje glede vseh vidikov trgovanja z žitom, spodbuditi širitev mednarodnega trgovanja z žitom ter zagotoviti čim bolj prost pretok tega trgovanja. Poleg tega je cilj Konvencije v največji možni meri prispevati k stabilnosti mednarodnih trgov žita, kar je v interesu vseh članic, povečati svetovno prehransko varnost ter zagotoviti forum za izmenjavo informacij in razpravo o vprašanjih, s katerimi se članice srečujejo pri trgovanju z žitom. Ti cilji se poskušajo doseči z izboljšanjem preglednosti trgov s pomočjo izmenjave informacij, analiz in posvetovanj o razvoju trgov in politike.

Republika Srbija je 23. januarja 2020 uradno zaprosila za pristop h Konvenciji. Ker bo naslednje zasedanje Mednarodnega sveta za žito potekalo 8. junija 2020, je sekretariat Mednarodnega sveta za žito predlagal, da Svet pristop Republike Srbije odobri z glasovanjem po pošti, da se omogoči zgodnejši pristop. Če sedanje članice Mednarodnega sveta za žito do 31. marca 2020 pristopu Republike Srbije ne bodo nasprotovale, bi njen pristop začel veljati 1. aprila 2020.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano