Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 2. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Sprejela je tudi Odlok o Svetu za nacionalno varnost in prepovedala opravljanje zračnih prevozov v Republiki Sloveniji, razen nekaterih izjem.

Predlog interventnega zakona, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo Predloga Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Glavni cilji predloga zakona so:
- zagotoviti ustrezno pravno podlago, da se v sodnih zadev, upravnih zadev in drugih javnopravnih zadev lahko sprejmejo takšni ukrepi, ki bodo preprečili širjenja virusa SARS-CoV-2, ki rezultira v bolezni COVID-19 z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
- omogočiti zadržanje teka procesnih rokov v postopkih, ki se zaradi bolezni COVID-19 v tem času ne vodijo, kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravic stank, saj je zaradi teh in predvsem drugih ukrepov, ki jih je sprejela država (npr. zapiranje trgovin, ki ne prodajajo nujnih stvari, storitvenega sektorja, javnega prevoza) posameznikom onemogočeno učinkovito uveljavljanje in izvrševanje pravic. Prav tako je v prekinjenih postopkih in postopkih, ki se zaradi tega dejstva ne vodijo onemogočeno pravočasno delovanje in ukrepanje državnih organov, zato se po predlogu zakona podaljšujejo tudi materialni roki, ki so prekluzivni, ki od njih zahtevajo določeno ravnanje;
- preprečevanje širjenja okužbe z novim virusom v zavodih za prestajanje kazni zapora in s tem zagotavljanje varnejših pogojev zaprtim osebam in delovnega okolja.

Z ukrepi na področju sodnih zadev se zadrži tek rokov in nadgradi ureditev 83.a člena Zakona o sodiščih. Po predlogu zakona bo lahko predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z odredbo določil tudi tiste zadeve, ki (ne glede na 83. člen Zakona o sodiščih) niso nujne.

Z ukrepi na področju upravnih in drugih javnopravnih zadev se podobno omogoči zadržanje tekov roka ter daje pravna podlaga za omejitev poslovanja državnih organov in drugih upravnih organov. Vladi se po predlogu zakona daje pravna podlaga, da lahko sprejme tudi dodatne ukrepe.

Predlog interventnega zakona v delu, ki se nanaša na postopanje državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri vodenju upravnih postopkov med drugim določa, da se onemogoči vlaganje pisnih in ustnih vlog neposredno pri organih, razen pri uveljavljanju pravic, ki se praviloma uredijo na »okencu« (npr. osebni dokumenti, podaljšanje registraciji itd.), hkrati pa se omogoči vlaganje vlog v elektronski obliki brez uporabe varnega elektronskega podpisa.

Ukrepi na področju izvrševanja kazenskih sankcij stremijo k temu, da se s predlaganimi dodatnimi zakonskimi podlagami glede institutov pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, prekinitve prestajanja kazni zapora in predčasnega odpusta direktorjem zavodov za prestajanje kazni zapora omogoča, da se v času epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) učinkoviteje spopadajo z izzivi, ki jih ta prinaša.

Predlog zakona prinaša tudi ukrep na področju delovanja notarskih pisarn, ki daje pravno podlago, da predsednik Notarske zbornice Slovenije sprejme začasne ukrepe v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti na način ali omejitev izvajanja uradnih ur za sprejemanje strank. Minister, pristojen za pravosodje, lahko na predlog Notarske zbornice Slovenije sprejme ukrep popolnega zaprtja notarske pisarne.

Upoštevaje dejstvo, da predlog zakona prinaša ukrepe, ki odstopajo od pravil, opredeljenih v splošnih postopkovnih zakonih in področnih zakonih, ki določajo roke za pravočasno ukrepanje ali uveljavljanje pravic, saj v nasprotnem nastanejo za stranko neugodne posledice, je časovno obdobje predloga zakona časovno zamejeno. Ukrepi tako veljajo le za čas do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Vlada sprejela odlok o Svetu za nacionalno varnost

Vlada je danes sprejela odlok o Svetu za nacionalno varnost, s katerim se urejajo sestava in določena vprašanja delovanja Sveta za nacionalno varnost, ki je pristojen za usklajevanje nacionalno-varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti.

Vlada v SNAV imenuje predsednika vlade, ki je predsednik SNAV, podpredsednike vlade, ministra za notranje zadeve,  ministra za zunanje zadeve in ministra za finance.
 
Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora, predsednika Državnega sveta, predsednika največje opozicijske stranke v Državnem zboru, predsednike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij. Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV ministre ter druge strokovnjake s področja nacionalne varnosti.

Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada in ga vodi državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije, operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV ter opravlja druge naloge za SNAV. Strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV opravlja služba, ki jo določi vlada.

Način dela SNAV se določi s poslovnikom SNAV, ki ga ta sprejme na svoji prvi seji. V vojnih in izrednih razmerah se SNAV preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami Zakona o obrambi.

Vir: Kabinet predsednika vlade

Vlada prepovedala opravljanje zračnih prevozov v Republiki Sloveniji

Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je Vlada RS izdala Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji.

Odlok velja od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do 30. 3. 2020 (do 24:00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter od 17. 3. 2020 (od 00:00 ure) do preklica za mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske unije.

Prepoved ne velja za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni (čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail) ter za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne posebne zračne prevoze brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight).

Od prepovedi iz prvega člena tega odloka so izvzeti posamezni leti tujih državnih zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in zdravstvene namene.

Morebitne druge izjeme odobrijo ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Mednarodni zračni prevoz znotraj Evropske unije ureja Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti.
Uredba v 21. členu določa, da lahko država članica zavrne, omeji ali uvede pogoje za uresničevanje prometnih pravic, da razreši nenadne kratkotrajne težave, ki nastanejo zaradi nepredvidljivih in neizogibnih okoliščin. Nadalje 21. člen navedene uredbe določa, da se pri uvedbi takih ukrepov spoštujeta načeli sorazmernosti in preglednosti, temeljiti pa morajo na objektivnih in nediskriminatornih merilih. Nadalje 21. člen navedene uredbe določa, da je treba Komisijo in ostale države članice nemudoma obvestiti o takih ukrepih in jim posredovati ustrezno utemeljitev. Če težave, ki zahtevajo take ukrepe, trajajo dlje kot 14 dni, država članica o tem obvesti Komisijo in druge države članice ter lahko, v soglasju s Komisijo, določen ukrep podaljša še za največ 14 dni.

Glede na navedeno, Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da prepovedi, sprejete na podlagi odredbe ministra za zdravje, izpolnjujejo kriterij sorazmernosti kot zahteva 21. člen prej navedene uredbe, saj se nanaša zgolj na opravljanje mednarodnega rednega in posebnega (čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega letalstva, ne velja pa za tovor in/ali pošto ter državne lete, upoštevaje sprejete ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja glede zajezitve širjenja COVID-19 posameznih držav članic EU.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo