Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 63. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 14. in 20. novembrom 2019, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.5. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.6. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode za ogrevanje iz vrtine Do-1/67, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.7. Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni za leto 2019, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.8. Šesto poročilo o delu medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prenovo registrske zakonodaje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Vmesno poročilo medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije, poročevalec: Simon Zajc

1.10. Poročilo Delovne skupine vlade za izvedbo pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.11. Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2019 o realizaciji Programa in terminskega načrta izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019 in 2020, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.12. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2019, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.13. Poročilo o izvedbi Akcijskega načrta po misiji EPREV (»Emergency Preparedness Review«), poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.14. Predlog soglasja za prispevek Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.15. Informacija o ponovni registraciji slovenske Enote za iskanje in reševanje v jamah v Evropski nabor civilne zaščite v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Varna uvedba tehnologije 5G v EU - izvajanje nabora orodij EU, poročevalec: Rudi Medved

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialna politika) 19. marca 2020 v Bruslju, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 17. marca 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta EU za konkurečnost (notranji trg in industrija) 19. in 20. marca 2020 v Zagrebu, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.20. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 13. marca 2020 v Zagrebu, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.22. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku, poročevalec: Simon Zajc   

1.23. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, poročevalec: Simon Zajc   

1.24. Predlog odgovora na Pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z uresničevanjem infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

1.25. Predlog odgovora na Pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede sprememb insolvenčne zakonodaje, poročevalka: Andreja Katič

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s športnimi stavami, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja Vatovca v zvezi z zakupom storitev sistema daljinskega upravljanja iz zraka (RPAS), poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s pripravljenostjo Slovenije na predsedovanje Svetu EU, poročevalec: Stojan Tramte

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Konceptom dela za vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev v slovenski izobraževalni sistem, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s paliativno oskrbo, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2020 v okviru sistema slovenskega javnega zdravstva, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s povečevanjem madžarskega vpliva preko novih televizijskih programov na območju prekmurskih občin z izključno slovenskim prebivalstvom, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kombinacijami zavarovanja, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z javnimi dražbami, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z intelektualno lastnino, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odstrelom medvedov in volkov, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslanska pobudo Sama Bevka v zvezi z uvedbo davčnih olajšav za podpornike kulture in ohranjanja kulturne dediščine, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vasjo Slapnik, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z Direktoratom za hrano in ribištvo, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi z oteženimi diplomatskimi potmi med Slovenijo in Marokom, poročevalec: dr. Miroslav Cerar   

1.41. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT, MF, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.42. Informacija o obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pri voditeljih institucij EU v Bruslju 18. marca 2020, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

1.43. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 17. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

1.44. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 25. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

1.45. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.46. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Jernej Pikalo   

1.47. Poročilo o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na srečanju ministrov za zdravje na temo koronavirusa (COVID-19) 25. februarja 2020 v Rimu, Italija, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.48. Poročilo o izvedbi 9. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa 3. in 4. marca 2020 v Ljubljani, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.49. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 21. in 22. februarja 2020 v Kraljevini Švedski , poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

1.50. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav V4, Zahodnega Balkana ter Slovenije, Hrvaške in Avstrije 27. februarja 2020 v Pragi, poročevalec: dr. Miroslav Cerar  

1.51. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na 56. Münchenski varnostni konferenci 14. in 15.februarja 2020, poročevalec: dr. Miroslav Cerar   

1.52. Poročilo o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na srečanju državnih sekretarjev Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki so pristojni za področje varstva potrošnikov 17. januarja 2020 v Berlinu, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.53. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Podnebni konferenci (COP25) od 2. do 13. decembra 2019 v Madridu, v Španiji, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.54. Predlog mnenja o zahtevi Banke Slovenije za oceno ustavnosti 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. ,15., 16., 17., 18., 19. ,20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 43 in 44 člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVILOB) ter 350.a člena Zakona o bančništvu, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.55. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.56. Predlog odločitve o zahtevku za revizijo oddaje javnega naročila »Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije« za Sklop 1, Kranj: Koncesija za območje zgornje Save, poročevalec: Simon Zajc  

II. LISTA B

2. Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   gradivo

3. Predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače – nujni postopek    Gradivo

3A. Predlog prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih    

3B. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2020   

3C. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MZ)    

4. Informacija o stanju priprav na predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici 2021    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v tožbeni zadevi tožene stranke Republika Slovenija (Direkcija Republike Slovenije za vode)

5.2. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. 1500 - Dobindol

5.3. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Otiški vrh I, k. o. Šempeter, k. o. Žalec, k. o. Kamnje, k. o. Stara vas in k. o. Dravograd

5.4. Predlog določitve povračila stroškov vpisnine in šolnine javni uslužbenki v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

6.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

6.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko v Ministrstvu za javno upravo, poročevalec: Rudi Medved

6.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, poročevalec: Stojan Tramte

6.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

6.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, poročevalec: Simon Zajc

6.8. Predlog sklepa o zavrnitvi soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6.9. Predlog podpore kandidatki za izvolitev v Izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije za obdobje 2021–2024, poročevalec: Aleš Šabeder

6.10. Predlog mnenja o podelitvi madžarskega državnega odlikovanja »Bronasti križ za zasluge« slovenski državljanki, poročevalec: dr. Miroslav Cerar   

6.11. Predlog mnenja k podelitvi Velikega zlatega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

6.12. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Aleš Šabeder

6.13. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, poročevalec: Janja Zorman Macura