Skoči do osrednje vsebine

O prednostih preprečevanja dela na črno na področju gozdarstva in kmetijstva

V vseevropski kampanji “Prednosti prijavljenega dela” sodeluje tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

S 1. marcem se je v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričela vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela''. Potekala bo do 31. maja v vseh članicah Evropske unije, s ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu. Kampanja poteka pod nosilnima sloganoma »Imej korist. Zasluži. Prijavi.« ter »Pošteno delo, prednost za vse.«. Koordinira jo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, aktivno pa sodeluje tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.


Slogan kampanje proti delu na črno

Inšpekcijski nadzor v gozdarstvu

Gozdarska dela so dela z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare. Strokovno opravljanje del v gozdu je zelo pomembno za stabilen in trajen obstoj gozdov in gozdnih tal. Predpisi določajo, da dela v gozdovih poleg lastnikov gozdov lahko opravljajo le za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe (izvajalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti in pogoje predpisane s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo. Ob inšpekcijskem nadzoru morajo izvajalci z dokazili dokazati, da te pogoje izpolnjujejo. Cilj inšpekcijskega dela na tem področju je, da bi delo v gozdovih opravljali le za ta dela usposobljeni izvajalci del. Strokovno usposobljeni izvajalci znajo opraviti delo v skladu s predpisi ter pravili stroke, delo v skladu s prepisi ki urejajo varnost in zdravje pri delu pa zagotavlja manj nesreč pri delu in poklicnih bolezni. Izvajalci, ki delajo ali zaposlujejo na črno, predstavljajo nelojalno konkurenco tistim, ki delo opravljajo po pravilih in plačujejo davke ter prispevke.

Inšpekcijski nadzor v kmetijstvu

Kmetijske pridelke, pridelane na kmetiji, lahko neposredno prodajajo končnemu potrošniku nosilec kmetije, člani kmetije ter zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev, in druge osebe, ki opravljajo delo na kmetiji na način in pod pogoji, določenimi v predpisih, ki urejajo delovno pravo in pogodbena razmerja. Pri nadzoru prodaje kmetijskih pridelkov na tržnici tako inšpektorji na prodajnih mestih preverijo, ali prodajalec sme vršiti prodajo. To pomeni, da inšpektor preveri, če je prodajalec nosilec ali član kmetije oziroma je zaposlen na kmetiji. Za ostale se zahteva predložitev civilne pogodbe (podjemna pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev ali pogodba o zaposlitvi) ali študentska napotnica. V kolikor prodajalec ne izpolnjuje nobenega od naštetih pogojev, se zadeva obravnava kot zaposlovanje na črno. 

Za prodajo pridelkov iz druge kmetije ali prodajo izdelkov, ki so izdelani iz kmetijskih pridelkov (marmelade, siri, mesni izdelki,…) je potrebna registracija dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s.p. ali d.o.o. Če prodajalec vrši prodajo brez registrirane dejavnosti, se to smatra kot delo na črno in predstavlja nelojalno konkurenco tistim, ki imajo registrirano dejavnost in izpolnjujejo svoje finančne obveznosti do države.

Več informacij o vseevropski kampanji “Prednosti prijavljenega dela” dobite tudi na: