Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji Odbora vlade za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep o povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. S tem sklepom bo povečala namensko premoženje Stanovanjskega sklada RS, s stvarnim vložkom, ki predstavlja 51 zemljiškoknjižno urejenih stanovanj upravljavca Ministrstva za obrambo v vrednosti 4.096.500 evrov, šest zemljiškoknjižno urejenih stanovanj upravljavca Ministrstva za notranje zadeve v vrednosti 432.200 evrov in osemnajst zemljiškoknjižno urejenih stanovanj upravljavca Ministrstva za javno upravo v vrednosti 1.399.800 evrov. Stanovanja se nahajajo na območju celotne Slovenije.

Vlada bo s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije sklenila 12 pogodb o povečanju namenskega premoženja javnega sklada in za podpis pooblastila Simona Zajca, ministra za okolje in prostor.

Na odboru je vlada v Načrt razvojnih programov 2020–-2023 uvrstila projekt »Pospeševanje trajnostnega in krožnega biogospodarstva«, ki sodi v skupino projektov »Projekti ERA net« in je financiran iz sredstev EU, v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020.
Glavni namen projekta Pospeševanje trajnostnega in krožnega biogospodarstva je podpreti pobudo BIOEAST pri uresničevanju njene vizije in akcijskega načrta za prehod enajstih srednje- in vzhodnoevropskih držav članic EU v trajnostno krožno biogospodarstvo. Slovenija v pobudi sodeluje od leta 2016.
Projekt bo prispeval k temu, da pobuda BIOEAST postane pospeševalec politik na področju raziskav in inovacij, razvoja podeželja in drugih javnopolitičnih področij, ki so pomembna za razvoj biogospodarstva v državah BIOEAST-a, tako da bo ustvarila medsektorski okvir za trajnostni razvoj potencialov biomase.


Specifični cilji projekta so:

  • sprožiti strateško razmišljanje na vladni ravni in transnacionalni strokovni razvoj nacionalnih strategij krožnega biogospodarstva v državah BIOEAST-a.
  • poudariti in spodbuditi pristop, ki temelji na vključevanju več deležnikov in akterjev ter soustvarjanju inovacij v razvoju novih vrednostnih verig za pospeševanje biogospodarstva.
  • s pristopom, ki ga poganjajo deležniki od spodaj navzgor, razviti strateško raziskovalno-inovacijsko agendo (SRIA) na področju biogospodarstva za države BIOEAST-a.
  • vzpostaviti in vzdrževati makroregionalni okvir v podporo pobudi BIOEAST ter razvoju in trajnosti SRIE z ustanovitvijo makroregionalnega svetovalnega sveta in večdeležniških tematskih delovnih skupin.
  • podpirati oblikovanje javnih politik na podlagi dokazov z odgovarjanjem na potrebo po zbiranju in združevanju statističnih in administrativnih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki so pomembni za biogospodarstvo.
  • povečati prepoznavnost biogospodarstva znotraj peterne vijačnice v državah BIOEAST-a.

V dokončni obravnavi je bil na odboru sprejet tudi sklep, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 uvrsti tri projekte, ki sodijo v skupino projektov Evropskega raziskovalnega prostora s področja medicine. Ti so: Raziskava o diagnostiki nevroendokrinih novotvorb, Personaliziran pristop do zdravil za alergijo ter Biomolekularne analize za zdravljenje acne inversa. Vsakega bo sofinancirala s po 210.000 evri.
Namen sofinanciranja izvajanja transnacionalnih raziskovalnih projektov je vzpostavljanje Evropskega raziskovalnega prostora, ki je ključen za doseganje sinergij razpršenih nacionalnih politik in instrumentov financiranja na področju raziskav in inovacij. S sodelovanjem v različnih podpornih aktivnostih, delno financiranih s strani Evropske komisije, bodo tako vzpostavljeni predpogoji za aktivno in polnopravno sodelovanje slovenskih raziskovalnih organizacij in posameznikov v EU kontekstu.

Na vladnem odboru za državno ureditev in javne zadeve pa je vlada sprejela sklep o spremembi izhodiščne vrednosti projekta Sanacija pomola in postavitev sohe v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023.
Vlada je sklenila, da se v načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023 poveča izhodiščna vrednost projekta Sanacija pomola in postavitve sohe, ki bo namenjen izobraževanju študentov in dijakov ter urjenju in usposabljanju pomorščakov v Piranu. Investicija se glede na izhodiščno vrednost poveča za dobrih 488 tisoč evrov, vrednost projekta tako po novem znaša dobrih 1,9 milijona evrov.
Projekt se je podražil zaradi arheoloških najdb na lokaciji bodoče izgradnje in s tem povezanih obsežnejših podvodnih arheoloških izkopavanj, ki jih je zahteval ZVKD. Tu so še dolgotrajna usklajevanja z občino Piran glede podpisa pogodbe o posebni rabi javnega dobra ter spremembe cen na trgu gradbeništva in opreme pomola v času od priprave projekta oz. investicijskega programa do izvedbe javnega naročila, kar je pokazalo neuspešno izvedeno javno naročilo za GOI dela in opremo.