Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku, Poročevalec: Simon Zajc

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z uresničevanjem infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, Poročevalec: Simon Zajc

3A. Predlog uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, Poročevalec: Simon Zajc

4. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode za ogrevanje iz vrtine Do-1/67, Poročevalec: Simon Zajc

4A. Predlog odločitve o zahtevku za revizijo oddaje javnega naročila »Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije« za Sklop 1, Kranj: Koncesija za območje zgornje Save, Poročevalec: Simon Zajc

6. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 14. in 20. novembrom 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

7. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

8. Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2019 o realizaciji Programa in terminskega načrta izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019 in 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

10. Poročilo o izvedbi Akcijskega načrta po misiji EPREV (»Emergency Preparedness Review«), Poročevalec: Simon Zajc

11. Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni za leto 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12. Šesto poročilo o delu medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

14. Letno poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke v letu 2018 in predlog soglasja k razporeditvi porabe presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

15. Predlog za uvrstitev projekta 2330-20-0024 Pospeševanje trajnost. in krožnega biogospodarstva, ki sodi v skupino projektov 2311-11-S034 Projekti ERA net, v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Predlog za uvrstitev projektov 3330-20-5002 Raziskava o diagnostiki nevroendokrinih novotvorb, 3330-20-5003 Personaliziran pristop do zdravil za alergijo in 3330-20-5005 Biomolekularne analize za zdravljenje acne inversa v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

III. ZADEVE EU

17. Predlog soglasja za prispevek Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14935 z dne 11. 10. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Varna uvedba tehnologije 5G v EU - izvajanje nabora orodij EU, Poročevalec: Rudi Medved

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 17. marca 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta EU za konkurečnost (notranji trg in industrija) 19. in 20. marca 2020 v Zagrebu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za pomorstvo 10. in 11. marca 2020 v Opatiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 8. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 28. januarja 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 42. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 12. in 13. februarja 2020 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Bojan Nastav

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

25A. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 13. marca 2020 v Zagrebu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

25B. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 13. marca 2020 v Republiki Hrvaški, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze od28. oktobra do 22. novembra 2019 v Sharm El Sheikhu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na OECD Odboru za ekonomske in razvojne preglede 6. februarja 2020 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s športnimi stavami, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja Vatovca v zvezi z zakupom storitev sistema daljinskega upravljanja iz zraka (RPAS), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek