Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta je Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020.

Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi ukrepi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne ukrepe za neposredna plačila, ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali (DŽ).

Obravnava predloga uredbe predstavlja tekoči posel skladno s 115. členom Ustave. Uredba predstavlja pravno podlago za izvedbo ukrepov kmetijske politike in za nemoteno izvedbo subvencijske kampanje s pričetkom 24. 2. 2020 za vlaganje vlog za plačila pomoči iz shem o neposrednih plačilih, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, in zahtevkov za plačila za ukrepe KOPOP, EK, Dobrobit živali in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja