Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 106. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo1. Predlog uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

2. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. Predlog soglasja k pobudi Občine Braslovče za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem, prenosni plinovod (R25D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami in za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

4. Obvestilo pobudniku v zvezi s podelitvijo koncesije za rabo termalne vode za potrebe kopališke dejavnosti iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Obvestilo pobudniku v zvezi s podelitvijo koncesije za rabo termalne vode za potrebe kopališke dejavnosti iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Predlog odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti druge vrstice razpredelnice iz 8. člena (skupina B), 11.a člena, 13. člena, drugega odstavka 14. člena, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena, 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna in Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena in četrtega odstavka 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog mnenja o zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

8. Predlog mnenja o zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9. Predlog ugovora zoper revizijska razkritja iz predloga revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti«, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in razlogov za izpodbijanje revizijskih razkritij v Osnutku revizijskega poročila o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo na področju kulture, znanosti in izobraževanja, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

11. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s sklepom o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, Predlagatelj: minister za javno upravo

12. Predlog poročila izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi Rudnika Trbovlje-Hrastnik za poslovno leto 2018, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

13. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo četrtletje leta 2019, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

14. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2019, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

15. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 2019, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

17. Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije za leto 2019, Predlagateljica: direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

18. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju (memorandum) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije – Policijo in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) o gostiteljstvu uradnika za zvezo agencije Frontex v Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboruin Odboru regij - Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, Predlagatelj: minister za finance

21. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na dogodku na visoki ravni 24. februarja 2020 v Solunu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija) 27. in 28. februarja 2020 v Bruslju, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. februarja 2020 v Bruslju, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 25. februarja 2020 v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

25. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

26. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kube o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Informacija o organizaciji Vrha spretnosti 2020 (Skills Summit 2020) v Sloveniji v sodelovanju z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

28. Predlog prispevka Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) za leto 2020, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

29. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Mateja Marna na visokem delu 43. zasedanja Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice 26. februarja 2020 v Ženevi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 63. zasedanju Komisije Organizacije združenih narodov za droge od 2. do 6. marca 2020 na Dunaju, Predlagatelj: minister za zdravje

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s sestankom predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije in predsednikom Vlade Republike Slovenije, Predlagateljica: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z izobrazbo o tetoviranju in pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo realizacije učnega hotela Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem razvoja znanosti, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo sprememb zakonodaje na znanstveno-raziskovalnem področju, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izrazoslovjem v Zakonu o orožju, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z zavrženo ovadbo zoper ilegalna migranta, ki sta ukradla in uničila avto slovenskega državljana, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto, Predlagatelj: minister za zdravje

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z obvladovanjem nalezljivih bolezni, Predlagatelj: minister za zdravje

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z zaskrbljujočimi rezultati ankete med študenti medicine, objavljene v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije, Predlagatelj: minister za zdravje

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dolgoročnim reševanjem problematike primarne ravni javnega zdravstva, Predlagatelj: minister za zdravje

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ukrepi na področju primarnega zdravstva, Predlagatelj: minister za zdravje

43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s finančnim načrtom ZZZS, Predlagatelj: minister za zdravje

44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pravicami Slovenk in Slovencev v deželah Avstrije, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z omogočanjem razvoja narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem lokalnih skupnosti v lastniško strukturo hotelskih kapacitet na Pohorju, Predlagatelj: minister za finance

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo priprave zakona o Pohorju, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uvajanjem novih garnitur potniških vlakov na Slovenskih železnicah, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

50. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca za umik pripadnikov Slovenske vojske iz Iraka, Predlagatelj: minister za obrambo

51. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z zapiranjem transakcijskih računov zaradi izvršb, Predlagatelj: minister za finance

52. Predlog odgovora na pobudo državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Danijela Kastelica v zvezi s financiranjem in zagotavljanjem nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov ter vlaganje v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

53. Predlog imenovanja višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

54. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Predlagatelj: minister za zdravje

55. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje

56. Predlog soglasja k imenovanju generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Predlagatelj: minister za zdravje

57. Predlog razrešitve predstavnice ustanovitelja v Svetu Varstveno delovnega centra Ajdovščina-Vipava in imenovanje predstavnice ustanovitelja za preostanek mandata, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

58. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra SAŠA, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

59. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra INCE Mengeš, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

60. Predlog razrešitve predstavnika in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

61. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

62. Predlog odgovora na tožbo zoper sklep Vlade Republike Slovenije št. 02100-15/2019/8  z dne 21. 11. 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

63. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Predlagatelj: minister za notranje zadeve