Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 60. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-32/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.3. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-28/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz lovilne jame na reki Tolminki, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-26/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz lovilne jame na reki Bači, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi GVS varovanje d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja Katarini Valentinčič Istenič, da lahko ustanovi gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.7. Vmesno poročilo Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.9. Izhodišča za bilateralno srečanje predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom 7. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci o krepitvi zmožnosti in vloge socialnega dialoga in socialnih partnerjev v novem svetu dela 5. in 6. marca 2020 v Bruslju, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.11. Informacija o sodelovanju Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kot partnerja v konzorciju v projektu predpristopne pomoči Evropske unije »Podpora EU varstvu pred poplavami in požari v naravnem okolju na Zahodnem Balkanu in v Turčiji« ter kot vodilnega partnerja v evropskem projektu mehanizma Unije na področju civilne zaščite »Načrtovanje, priprava, izvedba in evalvacija tečajev mehanizma Unije na področju civilne zaščite: lot 2 - Izvedba osnovnih tečajev za module civilne zaščite (tečaji MBC) in tečajev za tehnične strokovnjake (tečaji TEC)«, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.13. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 10. in 11. februarja 2020 v Turčiji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar  

1.14. Predlog mnenja o Predlogu deklaracije o podpori varstvu političnih in državljanskih svoboščin v Kraljevini Španiji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelinčiča Plemenitega v zvezi z omejitvami pri gotovinskem poslovanju, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z višino glob v davčnih postopkih, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s posojili državnih organov, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

1.18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Evropsko prestolnico kulture 2025, poročevalec: mag. Zoran Poznič

1.19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z odnosom vlade do božiča, kristjanov in slovenske tradicije ter kulture, poročevalec: mag. Zoran Poznič

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi izredne naturalizacije, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z zagotavljanjem ustrezne zaščite žvižgačem, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca v zvezi z mednarodno solidarnostjo, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave – skrajšani postopek    

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu – skrajšani postopek   

4. Predlog soglasja k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020

5. Predlog soglasja k Letnemu načrtu upravljanja za pomorsko pilotažo – dopolnitev Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020

6. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije

6A. Predlog mnenja o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

7.1. Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., in družb s kapitalsko naložbo države, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.1. Predlog mnenja o podelitvi Zlatega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu

8.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Državnega zbora Republike Slovenije v upravnem sporu

8.3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu

8.4. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Kranju pod opr. št. I P 288/2017

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog sklepa o imenovanju članov Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, poročevalec: Rudi Medved

9.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Aleš Šabeder

9.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija, poročevalec: Aleš Šabeder

9.4. Predlog sklepa o imenovanju članov Medresorske komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

9.5. Predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev, poročevalec: Boštjan Poklukar