Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na Mnenje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o problematiki ogroženosti slovenske prašičereje zaradi pojava afriške prašičje kuge in Poziv Vladi Republike Slovenije za predložitev interventnega zakona, po hitrem postopku, zaradi omogočanja dodatnih ukrepov, ki bodo preprečili širjenje bolezni afriške prašičje kuge, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4A. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper,(PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog odločitve o oddaji naročila v postopku oddaje javnega naročila »Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije« za območje zgornje Save, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog soglasja k pobudi Mestne občine Murska Sobota za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Vivendi d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Peruna d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

9. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Poročilo o izvedbi nadzora nad zakonitostjo, strokovnostjo in učinkovitostjo dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letu 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

III. ZADEVE EU

10A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 27. januarja 2020 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 28. januarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje19. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2020 in predlog imenovanja slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

16. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2019, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

17. Informacija o preusmeritvi presežka iz naslova rednih proračunov Organizacije za celovito prepoved jedrskih poskusov za leti 2016 in 2017 za obnovo hidroakustične postaje Mednarodnega nadzornega sistema, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17A. Informacija o udeležbi ministrice brez listnice, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo, na dogodku »Z regijo gradimo Evropo« 29. januarja 2020 v občini Suha (Neuhaus) v Republiki Avstriji, Poročevalka: dr. Angelika Mlinar

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 31. zasedanju Skupščine Mednarodne pomorske organizacije od 25. novembra do 4. decembra 2019 v Londonu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z »ozelenitvijo« proračunov za leti 2020 in 2021, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

19A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z družbami brez zaposlenih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vlaganjem v razvoj in raziskave, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

20A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Igorja Zorčiča v zvezi z letališčem Cerklje ob Krki, Poročevalec: Karl Erjavec

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo povečanja obsega in števila rejcev ter paše drobnice,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko staranja gozdov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo oblikovanja organizacij pridelovalcev, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

24. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z registrom upraviteljev večstanovanjskih stavb, Poročevalec: Simon Zajc

24A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uresničevanjem Zelenega dogovora, Poročevalec: Simon Zajc

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z galerijsko zaščito železniškega koridorja v Zasavju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pomanjkljivim razvojem železniškega prometa v Sloveniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

26A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prestrukturiranjem premogovniškega Zasavja, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi s centralizacijo Republike Slovenije in koncentracijo gospodarskih družb v Ljubljani, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z oglaševanjem v javnem prostoru, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

29. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Franca Goloba glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč, Poročevalec: Karl Erjavec

Iskalnik