Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2020, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem narodnem parku, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.7. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje nalog javne službe v Kobilarni Lipica, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog odločbe o dovoljenju uporabe besede »Slovenija« v firmi družbe »ALPLA Slovenija, proizvodnja in trgovina d. o. o.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Predlog aneksa št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi zavoda z imenom Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.10. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.11. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami od 24. do 26. avgusta 2019, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.12. Četrto poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.13. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2018, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.14. Poročilo o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za obdobje 2018–2019, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.15. Vmesno poročilo o delovanju Delovne skupine vlade za reševanje problematike slovenskih prevoznikov zaradi dolgih čakalnih dob za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih, poročevalec: Rudi Medved   

1.16. Poročilo o delu Delovne skupine za razvojno načrtovanje v letu 2019, poročevalka: dr. Angelika Mlinar

1.17. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.18. Predlog mnenja o zahtevi Okrožnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti drugega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in 7. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, poročevalka: Andreja Katič

1.19. Predlog pridružitve Republike Slovenije k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo »Euro Contrôle Route«, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.20. Predlog akcijskega načrta za odpravo kršitve št. 2018/2394 po uradnem opominu Evropske komisije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.21. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval pristop Hrvaške k Evropski uniji, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani in Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, poročevalec: mag. Alenka Bratušek

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, kakor je bil spremenjen s Protokolom o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, ki so ga Združene države Amerike ter Evropska unija in njene države članice podpisale 24. junija 2010, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.26. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.27. Predlog usmeritev za delovanje Republike Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v obdobju do konca leta 2022, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.28. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.29. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na mednarodni konferenci Teden trajnosti 14. in 15. januarja 2020 v Abu Dabiju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.30. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 14. januarja 2020 v Republiki Albaniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.31. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na srečanju državnih sekretarjev Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki so pristojni za področje varstva potrošnikov, 17. januarja 2020 v Berlinu, poročevalec: Zdravko Počivalšek   

1.32. Informacija za predsednika Republike Slovenije o udeležbi na komemoraciji ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau 27. januarja 2020 na Poljskem, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu, poročevalec: Rudi Medved

1.34. Predlog odgovora na sklepe Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora Državnega zbora za gospodarstvo, sprejetih ob obravnavi točke dnevnega reda »Ustrezna infrastruktura kot pogoj za gospodarski razvoj in nova delovna mesta«, poročevalka: mag. Alenka Bratušek   

1.35. Predlog opredelitve do sklepa Državnega sveta, sprejetega ob obravnavi zaključkov posveta z naslovom »Uresničevanje človekovih pravic invalidov«, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z dnevnimi in večgeneracijskimi centri, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dokupljeno dobo, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s pogodbo o zaposlitvi in zavarovanjem, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s socialno državo, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem javnih domov za starejše občane, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nesprejetjem državnega proračuna, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s privatizacijo Slovenskih železnic - TP, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z javnimi naročili, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z občinskimi uslužbenci, poročevalec: Rudi Medved

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Ivanuša Lidije v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov pri odločanju v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s svetniškim mandatom, poročevalec: Rudi Medved

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, poročevalec: Rudi Medved

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z zaščito Terana, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Soniboja Knežaka v zvezi z izvajanjem projekta Donirana hrana, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem ekološko naravnanega gradbeništva, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, poročevalka: dr. Angelika Mlinar    Gradivo

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca mag. Branka Grimsa v zvezi s spolnim nasiljem tujca, poročevalka: Andreja Katič

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s povečanjem števila zdravnikov, poročevalec: Aleš Šabeder

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, poročevalec: Aleš Šabeder

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, poročevalec: Aleš Šabeder

1.61. Predloga odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z imeni držav, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.62. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s službenimi vozili, poročevalec: Rudi Medved

1.64. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča v zvezi s preverjanjem upravičenosti do socialnih transferjev, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.65. Predlog odgovora na poslansko pobudo Dušana Šiška v zvezi z vključevanjem gasilcev na prireditve ob državnih praznikih, poročevalec: mag. Zoran Poznič

1.66. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede monitoringa, ki ga izvaja Republika Slovenija nad uvoženo hrano oziroma glede spremljanja njenega označevanja in sledljivosti, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   

II. LISTA B

2. Predlog normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2020   Gradivo   

3. Predlog zakona o računskem sodišču – prva obravnava    Gradivo

3A. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na izrednem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 10. januarja 2020 v Bruslju

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

4.3. Predlog prenehanja funkcije namestnika člana v Strokovnem svetu za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

4.4. Predlog odloka o medresorski komisiji za odpravljanje posledic dela z azbestom

4.5. Predlog javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana (ponovitev)

4.6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu, opr. št. III U 263/2019

4.7. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah v k. o. 2596 Tinjan

4.8. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1884 Loke pri Zagorju v last Občine Zagorje ob Savi

4.9. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičninah v k. o. 1552 Adlešiči

4.10. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. 1983 Babna Gora

4.11. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 231 Bučečovci in k. o. 1943 Dob

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja direktorja javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije, poročevalec: Simon Zajc

5.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

5.3. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Aleš Šabeder