Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o računskem sodišču – prva obravnava, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Predlog odgovora na sklepe Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo sprejeti ob obravnavi točke dnevnega reda »Ustrezna infrastruktura kot pogoj za gospodarski razvoj in nova delovna mesta», Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog Normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2020,Poročevalec: Stojan Tramte

4. Predlog uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, 00715-34/2019Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5A. Predlog uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem narodnem parku, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje nalog javne službe v Kobilarni Lipica,Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog odločbe o dovoljenju uporabe besede »Slovenija« v firmi družbe »ALPLA Slovenija, proizvodnja in trgovina d. o. o.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog aneksa št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi zavoda z imenom Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

12. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami od 24. do 26. avgusta 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

13. Vmesno poročilo o delovanju Delovne skupine vlade za reševanje problematike slovenskih prevoznikov zaradi dolgih čakalnih dob za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih, Poročevalec: Rudi Medved

14. Poročilo o delu Delovne skupine za razvojno načrtovanje v letu 2019, Poročevalec: dr. Angelika Mlinar

15. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma iz leta 2018 in Poročilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma v letu 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog soglasja k Programu dela Geološkega zavoda Slovenije za obdobje 2019–2023  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

17. Predlog soglasja k Programu dela Nacionalnega inštituta za biologijo za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

18. Predlog soglasja k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Rinka za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

III. ZADEVE EU

19. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: Rado Fele

20. Predlog za pridružitev Republike Slovenije k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo - »Euro Contrôle Route«, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

21. Predlog akcijskega načrta za odpravo kršitve št. 2018/2394 po uradnem opominu Evropske komisije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola Republike Slovenije o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval pristop Hrvaške k Evropski uniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani in Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, kakor je bil spremenjen s Protokolom o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, ki so ga Združene države Amerike ter Evropska unija in njene države članice podpisale 24. junija 2010, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 28. in 29. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 16. in 17. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 2. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 4. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 3. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

32. Predlog usmeritev za delovanje Republike Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v obdobju do konca leta 2022, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

33. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška14. januarja 2020 v Republiki Albaniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

34. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na mednarodni konferenci Teden trajnosti 14. in 15. januarja 2020 v Abu Dabiju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

35. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na srečanju državnih sekretarjev Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki so pristojni za področje varstva potrošnikov, 17. januarja 2020 v Berlinu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

36. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška18. decembra 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povprečno efektivno davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s privatizacijo Slovenskih železnic - TP, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dobrimi praksami na področju arhitekturne in urbanistične prenove, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z javnimi naročili,Poročevalec: Rudi Medved

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z zaščito terana,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Soniboja Knežaka v zvezi z izvajanjem projekta Donirana hrana, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem ekološko naravnanega gradbeništva, Poročevalec: Simon Zajc

46.Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ureditvijo informacijske infrastrukture na SVRK, Poročevalka: dr. Angelika Mlinar

47. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede monitoringa, ki ga izvaja Republika Slovenija nad uvoženo hrano oziroma glede spremljanja njenega označevanja in sledljivosti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

48. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom20. člena Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

49. Predlog mnenja o zahtevi Okrožnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti drugega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in 7. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, Poročevalka: Andreja Katič

Iskalnik