Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 96. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – PONOVNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor     Gradivo

2. Predlog energetske bilance Republike Slovenije za leto 2019, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MF, FURS, MZZ, MZI, DRSI, FS, SVZ, MF, SVRK),
Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog soglasja k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, Predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

5. Predlog soglasja Trgovinski zbornici Slovenije k ceni opravljanja poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« za leto 2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog informacije o Analizi kariernega napredovanja javnih uslužbencev, Predlagatelj: minister za javno upravo

8. Predlog odgovora na drugopis pripravljalne vloge na tožbo v upravnem sporu opr. št.
I U 1428/2019 zaradi predčasne razrešitve članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke , Predlagatelj: minister za zdravje