Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.9. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.11. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.12. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.13. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.14. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.15. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.16. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.17. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.18. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.19. Predlog odloka o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.20. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.21. Predlog sklepa o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.22. Predlog sklepa o zagotavljanju nastanitve osebam s priznano mednarodno zaščito, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.23. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.24. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s plačili za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj   

1.25. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2x110 kV RTP Ravne–RTP Mežica, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.26. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2020, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.27. Predlog nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.28. Predlog načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.29. Predlog programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.30. Predlog za povečanje namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.31. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2020, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.32. Predlog mnenja o Sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije glede izredne uskladitve pokojnin v letu 2020, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.35. Predlog za določitev cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: Rado Fele    Gradivo

1.36. Dvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2016, 2017 in 2018, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.37. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2019, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.38. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.39. Informacija o MLA pobudi, tj. pobudi za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, ter gostitvi diplomatske pogajalske konference v letu 2020, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.40. Informacija o nameravanem podpisu amandmaja k Pogodbi o stvarnem prispevku Republike Slovenije za izgradnjo Centra FAIR med FAIR GmbH, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, družbo Tehnodrom d. o. o., poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.41. Predlog za izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja UNIDO "Razvoj inovacijskega ekosistema in podporne infrastrukture, vključno z Digitalnim izobraževalnim in inovacijskim centrom - DIIC v Azerbajdžanu", poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.42. Predlog sklepa o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.43. Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.44. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.45. Predlog opredelitve do sklepov Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejetih ob obravnavi točke dnevnega reda »Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v letu 2018, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi«, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s proračunskimi sredstvi za gradnjo in obnovo javnih zavodov, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka, v zvezi z umeščanjem gradnje žičnic v slovensko infrastrukturo, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike, poročevalka: mag. Alenka Bratušek (SVRK)    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja Tašnerja Vatovca v zvezi z možnostjo opravljanja pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja, kot pogoja za strokovni izpit in možnost zaposlitve, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Marka Zidanška za razvoj avtomatskega prevajalnika govorjene slovenščine v znakovni jezik in razpis raziskovalne naloge za razvoj ustreznega računalniškega programa, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.52. Predlog za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.53. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MF, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – skrajšani postopek    Gradivo

2A. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v Splošni bolnišnici Murska Sobota   

2B. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v Splošni bolnišnici Brežice   

2C. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj    Gradivo

2Č. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v Centru za zdravljenje bolezni otrok    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost

3.2. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

3.5. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

3.6. Predlog razrešitve in imenovanja člana Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport

3.7. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

3.9. Predlog razrešitve in imenovanja člana v Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020

3.10. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

3.11. Predlog ukinitve Sveta za socialno podjetništvo in imenovanja predstavnikov v Svet za socialno ekonomijo

3.12. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje in podporo projektu »Evropska prestolnica kulture 2025« v Republiki Sloveniji

3.13. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi in imenovanju Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva

3.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti

3.15. Predlog sklepa o imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

3.16. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030

3.17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

3.18. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

3.19. Predlog soglasja Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k prenosu treh kvot in finančnih sredstev za tri delovna mesta iz Ministrstva za finance za opravljanje nalog Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

3.20. Predlog odločitve o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za obdobje od julija do septembra 2019

3.21. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu opr. št. I U 1855/2019 v tožbi zoper sklep tožene stranke Ministrstva za javno upravo

3.22. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva

3.23. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi delne sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani

3.24. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zoper sklep Vlade Republike Slovenije št. 06000-4/2019/4 z dne 3. 10. 2019

3.25. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-000013

3.26. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-000019

3.27. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-000020

3.28. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-00001

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog ponovnega imenovanja generalne direktorice Direktorata za finančni sistem v Ministrstvu za finance, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4.3. Predlog razrešitve in imenovanja članice Komisije Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, poročevalka: Andreja Katič

4.4. Predlog imenovanja nacionalnega koordinatorja za preprečevanje radikalizacije, poročevalec: Stojan Tramte

4.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, poročevalec: Rudi Medved

4.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4.7. Pooblastilo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi z opr. št. I U 1759/2019, poročevalka: Andreja Katič

4.8. Predlog odgovora na drugopis pripravljalne vloge na tožbo v upravnem sporu zaradi predčasna razrešitve člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, poročevalec: Aleš Šabeder

4.9. Predlog odgovora na drugopis pripravljalne vloge na tožbo v upravnem sporu zaradi predčasna razrešitve člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, poročevalec: Aleš Šabeder

4.10. Predlog uvrstitve območij, na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini, poročevalec: dr. Miroslav Cerar