Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – skrajšani postopek, (skrajšani postopek), Poročevalec: Simon Zajc

1. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030,Poročevalec: Simon Zajc

2. Dvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2016, 2017 in 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Predlog opredelitve do sklepov Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejetih ob obravnavi točke dnevnega reda »Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v letu 2018, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi«, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3A. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3B. Predlog stališča k Mnenju Državnega sveta Republike Slovenije o Dopolnjenem predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d. o. o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d. d iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Alenka Bratušek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Poročevalec: Simon Zajc
okolja, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest,Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini,Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8C. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8Č. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8D. Predlog uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

8E. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8G. Predlog uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8H. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

9. Predlog odloka o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih, Poročevalec: Simon Zajc

9A. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«, Poročevalec: Simon Zajc

10. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2x110 kV RTP Ravne–RTP Mežica, Poročevalec: Simon Zajc

11. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2020, Poročevalec: Rudi Medved

11A. Predlog programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12A. Predlog za določitev cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Rado Fele

12B. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35402-1/2019/6 z dne 17. 5. 2019 – plačilo za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

13. Predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog letnega poročila Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2019 do 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: Simon Zajc

14A. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

15. Predlog za uvrstitev dveh projektov, ki sodita v skupino projektov 2311-11- S021 Informiranje in promocija v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

III. ZADEVE EU

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 21. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu amandmaja k Pogodbi o stvarnem prispevku Republike Slovenije za izgradnjo Centra FAIR med FAIR GmbH, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, družbo Tehnodrom d. o. o., Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

19A. Predlog za izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja UNIDO »Razvoj inovacijskega ekosistema in podporne infrastrukture, vključno z Digitalnim izobraževalnim in inovacijskim centrom - DIIC v Azerbajdžanu«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška18. decembra 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja od 28. do 30. oktobra 2019 v Združenih arabskih emiratih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

22. Poročilo o izvedbi 8. zasedanja Slovensko-turške skupne gospodarske komisije 21. in 22. novembra 2019 v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23. Poročilo o udeležbi ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na konferenci Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj o upravljanju dolgov 18. novembra 2019 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

24. Poročilo o obisku mag. Aleša Cantaruttija, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, od 9. do 14. oktobra 2019 na Filipinih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 7. zasedanju pogodbenic Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja od 4. do 8. novembra 2019 v Istanbulu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka, v zvezi z umeščanjem gradnje žičnic v slovensko infrastrukturo, Poročevalec: mag. Alenka Bratušek

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem projektov kohezijske politike, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (SVRK)