Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Rudi Medved

2AA. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Rudi Medved

2AB. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi, Poročevalec: Rudi Medved

2B. Predlog sklepa o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

2C. Predlog sklepa o zagotavljanju nastanitve osebam s priznano mednarodno zaščito,Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

2Č. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

2D. Predlog Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2E. Predlog načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog za povečanje namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Predlog za izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, Poročevalec: Aleš Šabeder

5. Predlog za izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Centru za zdravljenje bolezni otrok,Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Predlog za imenovanje revizorja letnih poročil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, 2020 in 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6A. Predlog soglasja upravnim enotam na nivoju skupine proračunskih uporabnikov SPU 62 za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

6B. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZ, MIZŠ, MGRT, MF), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Informacija o MLA pobudi, t.j. pobudi za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, ter gostitvi diplomatske pogajalske konference v letu 2020, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8. Predlog sklepa o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Peto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

10. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljeni udeležbi na 4. regionalnem forumu mladih voditeljev 23. novembra 2019 v Novem Sadu, (DOKONČNA OBRAVNVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 4. zasedanju odbora Iniciative za integrativno upravljanje notranje varnosti (IISG) 18. novembra 2019 v Skopju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Poročilo o obisku Petra J. Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, od 3. do 15. novembra 2019 pri slovenski skupnosti v Avstraliji in Singapurju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Jožef Česnik

14. Poročilo o udeležbi Petra J. Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, od 18. do 20. oktobra 2019 na Slovenskem dnevu v Maasmechelnu v Belgiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Jožef Česnik

15. Poročilo o udeležbi tripartitne delegacije Republike Slovenije na 108. rednem zasedanju Mednarodne konference dela od 10. do 21. junija 2019 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s proračunskimi sredstvi za gradnjo in obnovo javnih zavodov, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

17. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Marka Zidanška za razvoj avtomatskega prevajalnika govorjene slovenščine v znakovni jezik in razpis raziskovalne naloge za razvoj ustreznega računalniškega programa, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja Tašner Vatovca v zvezi z možnostjo opravljanja pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja, kot pogoja za strokovni izpit in možnost zaposlitve, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo