Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s 54. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela šest točk s področja MKGP

Informacija o podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Srbije o sodelovanju v kmetijstvu in razvoju podeželja

Državni sekretar Damjan Stanonik namerava, v imenu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr. Aleksandre Pivec, ob robu zasedanja vlad Slovenije in Srbije, v Novem Sadu podpisati Memorandum o soglasju med Ministrstvom z kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije o tehničnem sodelovanju v kmetijstvu in razvoju podeželja.

Podpis memoranduma bo dal svež zagon in spodbudo sodelovanju ter nudenju medsebojne pomoči med ministrstvoma za kmetijstvo Slovenije in Srbije, med slovenskimi in srbskimi strokovnimi ter znanstveno raziskovalnimi institucijami pri prenosu znanja in primerov dobrih praks ter usposabljanja na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Memorandum o soglasju je mednarodni akt, ki ni mednarodna pogodba, ampak nepogodbeni akt in ne nosi finančnih posledic.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredb glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020. Vlada RS podpira predlog uredbe.

Slovenija izpostavlja pomen sprejetja prehodnih določb Skupne kmetijske politike, s čimer se zagotovi kontinuiteta izvajanja te politike do sprejetja strateških načrtov držav članic.

Pri čemer glede na potek obravnave zakonodajnega svežnja o SKP po letu 2020 opozarja na potrebo po razmisleku, ali ne bi bilo potrebno nekoliko daljše prehodno obdobje od predvidenega enoletnega podaljšanja obstoječega sistema.

Predlog Evropskega parlamenta o prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada v letu 2021

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021. Vlada RS podpira predlog.

Slovenija izpostavlja pomen sprejetja prehodnih določb Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer se zagotovi kontinuiteta izvajanja politike do sprejetja strateških načrtov držav članic. Pri čemer glede na potek obravnave zakonodajnega svežnja o SKP po letu 2020 Slovenija opozarja na potrebo po razmisleku, ali ne bi bilo potrebno nekoliko daljše prehodno obdobje od predvidenega enoletnega podaljšanja obstoječega sistema.

Hkrati Slovenija opozarja, da je potrebno razrešiti še nekatera odprta vprašanja tehnične narave, med drugim tudi dodeljevanja sredstev po letu 2021 po principu stara pravila, financirana s starimi sredstvi, v kolikor ima država članica še na razpolago sredstva ter možnost, da se država odloči za uporabo sredstev pravic porabe za leto  2021 za cel program razvoja podeželja oziroma le posamezne ukrepe, medtem ko določene ukrepe, kjer sredstva programa razvoja podeželja ostajajo, plačuje iz pravic porabe za leto 2020 (stara sredstva).

Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib v Sredozemskem in Črnem morju

Vlada RS je sprejela stališče k zadevi Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju. Vlada RS podpira predlog uredbe.

Za Slovenijo so pomembne zlasti rezervacije za ribolov na male pelagične staleže (sardelo in sardona) in na pridnene staleže v severnem Jadranu.

Predlog za slovensko ribištvo vključuje tudi dovoljeno količino ulova sardele in sardona na ravni do 300 ton letno, za pridnene staleže pa dovoljeni ribolovni napor na ravni do 3.000 ribolovnih dni letno, kar omogoča ohranitev in trajnostni razvoj tradicionalnih vzorcev slovenskega ribištva.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP obdobje 2014–2020

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se spreminja zaradi:

 

  • določitve, da morajo upravičenci, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje, opraviti šesturni program usposabljanja za leto 2019 najpozneje do 15. marca 2020, in ne do 20. decembra 2019, kot določa veljavna uredba;
  • določitve, da Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja podatke o opravljenem usposabljanju za ukrep EK za leto 2019 za posamezna kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG) prevzame najpozneje 29. marca 2020, in ne 1. februarja 2020, kot določa veljavna uredba.

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2020

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020.

Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v letu 2020. V njej sta opredeljeni vsebina in izvedba ukrepa z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije. Določa tudi način izračunavanja plačil in višino plačil ter podrobnejša izvedbena pravila v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil ter izključitev. V letu 2020 se bo ukrep dobrobit živali izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Namen ukrepa je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo zahteve ravnanja iz uredbe o navzkrižni skladnosti in običajno rejsko prakso iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Slovenija bo za izvedbo ukrepa v letu 2020 namenila do 7,2 milijona evrov. 25 % sredstev se bo zagotovilo iz proračuna RS, 75 % pa iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.