Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2020, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o znižanju odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za vrednost investicije v ureditve, namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč na območju akumulacijskega bazena HE Brežice, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.7. Predlog pogodbe o odstopu terjatev v zavarovanje na podlagi Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.8. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo »Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah«, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.9. Predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.10. Predlog odgovora na peticijo Sindikata upokojencev Slovenije in Civilne iniciative Za upokojence gre za izboljšanje položaja upokojencev, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.11. Predlog soglasja k pobudi Občine Metlika za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug ter v območju Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.12. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vodnjaka Fi 14 za ogrevanje, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.13. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine MD-1/05 za potrebe kopališča Slovenj Gradec, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.14. Predlog spremembe Pobude za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih pogodb in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne postopke v intra-EU investicijskih sporih vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 16. in 17. decembra 2019 v Bruslju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 19. decembra 2018 v Bruslju, poročevalec: Simon Zajc

1.20. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije o tehničnem sodelovanju v kmetijstvu in razvoju podeželja 17. decembra 2019 v Novem Sadu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.21. Informacija o prostovoljnem prispevku za Svet Evrope za podporo razširjeni delni skupini o sodelovanju pri preprečevanju zlorabe in nelegalnega trgovanja s prepovedanimi drogami - projektu »Raziskovanje in upravljanje razsežnosti človekovih pravic v politiki na področju drog«, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.22. Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri zagotavljanju notranje varnosti v policiji, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.24. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske Wang Yi-ja 14. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.25. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na vrhu držav članic Srednjeevropske pobude 19. decembra 2019 v Rimu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.26. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Letnemu poročilu Banke Slovenije 2018 z letnim obračunom Banke Slovenije 2018 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2019, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z netransparentnimi pogajanji tovornega prometa Slovenskih železnic s češkim Energetskim in industrijskim holdingom, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z rokom za izdajo odločbe o odmeri dohodnine, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s spremembami pogojev za upokojevanje in določitvijo višine pokojnine, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zavarovanjem obmejnih delavcev, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s statusom internirancev taborišča Jasenovac, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s statistiko o brezposelnih in prejemnikih denarne socialne pomoči, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z zaposlovanjem tujih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z zdravstveno varnostjo policistov, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s priseljenci v Kranju, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s probacijo, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nedovoljenimi in neupravičenimi vpogledi v zdravstvene podatke državljank in državljanov Slovenije, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z razrešitvijo romske problematike v KS Senuše, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z upravniki večstanovanjskih stavb in registrom upravnikov, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dejanskimi lastniki, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s premično kulturno dediščino, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stroški dela, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuša v zvezi z uvedbo parkirnine na ZTM, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z gospodarskim sodelovanjem s Kazahstanom, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povečanjem nadzora nad delovanjem nevladnih organizacij, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uveljavljanjem dejanskih stroškov prevoza, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin – prva obravnava    Gradivo

3. Predlog uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino    Gradivo

3C. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-7986 Vzpostavitev centra za pogonsko tehniko in spremembo projekta 2130-19-3192 Obnova vaškega doma Čepinci v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022  

3Č. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije  

3D. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije med proračunskimi uporabniki  

4. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020    Gradivo

4B. Vmesno poročilo za Vlado Republike Slovenije o poteku pogajanj o programu in načinu financiranja 19. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj in najava prispevka Republike Slovenije    Gradivo

4C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s službenimi vozili    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu opr. št. I U 1737/2019

5.4. Predlog sklenitve pogodbe brezplačne odsvojitve nepremičnega premoženja vse v k. o. 400 Ptuj na Mestno občino Ptuj

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, poročevalec: Simon Zajc

6.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

6.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje, poročevalec: Aleš Šabeder

6.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični, poročevalec: Aleš Šabeder

6.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, poročevalec: Aleš Šabeder

6.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, poročevalec: Aleš Šabeder

6.7. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana, poročevalec: Aleš Šabeder

6.8. Predlog razrešitve in imenovanje članov Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, poročevalec: mag. Zoran Poznič

6.9. Predlog imenovanja člana izbirne komisije v skladu z drugim odstavkom 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, poročevalka: Andreja Katič