Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Letnemu poročilu Banke Slovenije 2018 z letnim obračunom Banke Slovenije 2018 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1A. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (SVRK)

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

2A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog sklepa o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2020, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog sklepa o znižanju odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za vrednost investicije v ureditve, namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč na območju akumulacijskega bazena HE Brežice, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper,Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog soglasja k pobudi Občine Metlika za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug ter v območju Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, Poročevalec: Simon Zajc

9. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vodnjakaFi 14 za ogrevanje, Poročevalec: Simon Zajc

10. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtineMD-1/05 za potrebe kopališča Slovenj Gradec, Poročevalec: Simon Zajc

10A. Predlog pogodbe o odstopu terjatev v zavarovanje na podlagi Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

10B. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo »Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah«, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

11. Predlog rebalansa št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2019,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

III. ZADEVE EU

12. Predlog spremembe Pobude za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih pogodb in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne postopke v intra-EU investicijskih sporih vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini,Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU)št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 16. in 17. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje19. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Simon Zajc

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije o tehničnem sodelovanju v kmetijstvu in razvoju podeželja 17. decembra 2019 v Novem Sadu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

22. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 3. do6. novembra 2019 na Kitajskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 23. zasedanju generalne skupščine Svetovne turistične organizacije od 9. do 13. septembra 2019 v Sankt Peterburgu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na 5. zasedanju vrha turizma pobude CEEC + Kitajska od 22. do24. oktobra 2019 v Rigi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 161. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 9. in 10. oktobra 2019 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XXIII. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo 13. in 14. novembra 2019 v Balatonfüredu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z netransparentnimi pogajanji tovornega prometa Slovenskih železnic s češkim Energetskim in industrijskim holdingom, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z rokom za izdajo odločbe o odmeri dohodnine, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

29. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dejanskimi lastniki, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z upravniki večstanovanjskih stavb in registrom upravnikov, Poročevalec: Simon Zajc

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, Poročevalec: Simon Zajc

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z gospodarskim sodelovanjem s Kazahstanom, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

Iskalnik