Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Strategija kulturne dediščine 2020–2023, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.6. Predlog odločbe za dovoljenje za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »SoftwareONE Slovenija d. o. o.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.7. Predlog načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 in Akcijski načrt za udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega mestnega območja, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.8. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Deserta d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.10. Predlog soglasja k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.11. Predlog soglasja k Spremembam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za zavarovalni nadzor, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.12. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami med 2. in 4. julijem 2019, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.13. Predlog mnenja o Zahtevi skupine poslank in poslancev Državnega zbora za oceno ustavnosti 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. in 20. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14936 z dne 11. 10. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje v pravni red Republike Slovenije, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14934 z dne 11. 10. 2019 zaradi neizpolnitve nekaterih obveznosti iz Direktive 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14939 z dne 11. 10. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz petega odstavka 12. člena in tretjega odstavka 10. člena Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS, zadnjič spremenjene z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi ter zaradi neizpolnitve obveznosti iz 1. in 3. člena Odločbe Komisije 2005/293/ES z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih, poročevalec: Simon Zajc

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14937 z dne 11. 10. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz točke (b) petega odstavka 4. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, prvega in tretjega odstavka 6. člena, prvega, drugega, točke (a) tretjega in petega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 8.a člena, prvega odstavka 9. člena, 9.a člena, 10.a člena in 6. točke Priloge I ter točke (d) in (e) 2. poglavja, točke (g) 3. poglavja, točke (d) 5. poglavja, točke (c) 8. poglavja in točke (e) 11. poglavja Priloge II Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, poročevalec: Simon Zajc

1.18. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v Skupnem evropskem podjetju za superračunalništvo EuroHPC JU, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 9. decembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 9. decembra 2019 v Bruslju, poročevalec: Aleš Šabeder

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialna politika) 10. decembra 2019 v Bruslju, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. decembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.24. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kenije, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.25. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Gane, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.26. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Demokratične republike Kongo, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.27. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nigerije, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.28. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.29. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ugande, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.30. Informacija o nameravanem podpisu Dopolnila št. 3 k Memorandumu o soglasju o organizacijski strukturi za izvajanje in delovanje sistemov za zbiranje in izkoriščanje informacij z bojišča (BICES MOU), poročevalec: Karl Erjavec

1.31. Predlog prispevka Republike Slovenije Evropskemu sodišču za človekove pravice, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.32. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o gradnji cestnega mostu pri mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO)–Kaštel (RH), poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.33. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na konferenci Rome Med 2019 – Sredozemski dialogi 6. in 7. decembra 2019 v Rimu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.34. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Mednarodni konferenci o človekovih pravicah z naslovom »Uveljavljanje človekovih pravic v 21. stoletju« 10. decembra 2019 v Berlinu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.35. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na 14. zasedanju Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine od 9. do 14. decembra 2019 v Bogoti, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.36. Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala 11. in 12. decembra 2019 v Monaku, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.37. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Republike Severne Makedonije Oliverja Spasovskega 10. in 11. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Boštjan Poklukar    

1.38. Informacija o delovnem obisku ministra za obrambo Republike Madžarske Tiborja Benka 12. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.39. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije mag. Miloša Bizjaka na ministrskem srečanju Jadranske listine (A-5) 10. in 11. decembra 2019 v Republiki Albaniji, poročevalec: Karl Erjavec  

1.40. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo Nine Mauhler na zasedanju ministrov za promet ASEM – TMM5 10. in 11. decembra 2019 v Budimpešti, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko ambrozije, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslanski vprašanji dr. Anžeta Logarja v zvezi s svetovalnimi in drugimi pogodbami, sklenjenimi z dr. Nino Plavšak, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – nujni postopek    Gradivo

2A. Predlog uredbe o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski    Gradivo

2B. Predlog nacionalne strategije za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma    Gradivo

2C. Informacija o obisku predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca pri pripadnikih slovenskih kontigentih na mednarodnih operacijah in misijah v Bosni in Hercegovini in na Kosovu 9. in 10. decembra 2019

2Č. Predlog mnenja o Pobudi generalnega državnega tožilca ter Vrhovnega državnega tožilstva za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi ter Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev in o pobudi in ustavni pritožbi zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije, oziroma vseh nadaljnjih aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njimi ali drugih ukrepov, ter delovanje parlamentarne preiskovalne komisije v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti državnih tožilcev

2D. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave   

2E. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z varnostjo misije v Libanonu    Gradivo

3. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

3.1. Skupščina družbe Borzen, d. o. o. – Predlog soglasja za izdajo solidarnega poroštva za kredit družbe BSP, d. o. o., poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3.2. Skupščina Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za leto 2018, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja članov, predstavnikov ustanovitelja, in soglasja k imenovanju predstavnika delodajalcev v Upravni odbor Univerze na Primorskem

4.2. Predlog imenovanja članice, predstavnice Vlade Republike Slovenije, v Upravni odbor Evro-sredozemske univerze (EMUNI univerze)

4.3. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za dopisno izobraževanje Univerzum

4.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

4.5. Predlog imenovanja slovenskih predstavnikov v meddržavno komisijo za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

4.6. Predlog povečanja Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po devetem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

4.7. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja vitez Nacionalnega reda za zasluge Francoske republike slovenskemu državljanu

4.8. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva

4.9. Predlog seznanitve s sodno poravnavo v gospodarskem sporu tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji

4.10. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja Univerze v Ljubljani – 7 samskih sob v Ljubljani

4.11. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije na parceli v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za elektrotehniko

4.12. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213011 na Občino Škofja Loka

4.13. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213010 na Občino Dobrovnik