Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213013 na Mestno občino Murska Sobota, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213012 na Občino Radovljica, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog določitve Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za dokončnega upravljavca nepremičnin vse v k. o. 657 Maribor-Grad ter nepremičnin v k. o. 105 Murska Sobota v uporabi Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

4. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za dokončnega upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

5. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca nepremičnine v k. o. 2592 Jernej, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. Vič,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Goričko za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Goričko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 1624 Gorenja vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo kot dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 681 Pobrežje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

10. Predlog določitve Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 1483 Kandija in v k. o. 1515 Metlika, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

11. Predlog določitve Doma upokojencev Ptuj kot dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 400 Ptuj, k. o. 413 Muretinci, k. o. 425 Lovrenc na Dravskem polju, k. o. 1091 Hudinja, k. o. 92 Moravci, k. o. 388 Rogoznica in v k. o. 358 Jurišinci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 30. september 2019 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca, Poročevalec: Rudi Medved

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

13. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

13A. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev predloga za dopustitev revizije, Poročevalka: Andreja Katič

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

14. Predlog soglasja k izplačilu dela plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za namestnika direktorice Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za meseca junij in julij 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

15. Predlog določitve dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorico Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za meseca junij in julij 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

16. Predlog povečanja Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po devetem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (MDDSZ), Poročevalec: Rudi Medved

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

16A. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

17. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju funkcije okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju, Poročevalka: Andreja Katič

17A. Predlog odločbe o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, Poročevalka: Andreja Katič

17B. Predlog odločbe o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

17C. Predlog odločbe o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

17Č. Predlog odločbe o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: Andreja Katič

18. Predlog mnenja o podelitvi Avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost 1. reda slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije v naziv višji sekretar, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

18B. Predlog razrešitve predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poročevalec: Aleš Šabeder

18C. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Poročevalec: Aleš Šabeder

18Č. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

18D. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

18E. Predlog spremembe članstva Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov za mandat 2019-2022, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

18F. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti, Poročevalec: Karl Erjavec

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

19. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja), Poročevalec: Rudi Medved