Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1A. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Triintrideseto, štiriintrideseto in petintrideseto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do30. septembra 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

4. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja o spremembah in dopolnitvah Državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog sprememb št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

9. Predlog odločbe o prenosu koncesije za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci, Poročevalec: Simon Zajc

10. Predlog odločbe o odvzemu koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu ''Igralni salon Casino Bernardin'', Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

11. Predlog sklepa o ustavitvi postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na lokaciji Trg Osvobodilne fronte 6 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2018,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z aktivnostmi za ureditev pravnega položaja družbe Petrol d. d. na območju koprskega tovornega pristanišča kot izhaja iz zahtev Računskega sodišča Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

14. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 22. in 23. junija 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

15. Predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvajanju ustanoviteljskih pravic in obveznosti v zvezi z upravljanjem Krajinskega parka Radensko polje, Poročevalec: Simon Zajc

16. Predlog dogovora o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah, Poročevalec: Simon Zajc

17. Predlog soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Nano plus d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

19. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja Matevžu Kadišu, da lahko ustanovi gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

20. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja Barbari Jurič, da lahko ustanovi gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

21. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018 in seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad delom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d. d. za leto 2018 in določitev dejanske višine koncesijske dajatve za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

23. Ugotovitve Ministrstva za okolje in prostor glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve občin Postojna in Pivka za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

24. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-19-0044 Površine za pešce in kolesarje-Ajdovščina v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

25. Predlog za uvrstitev projekta 1522-19-0020 Popis kmetijskih gospodarstev 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Bojan Nastav

26. Predlog za uvrstitev projekta 1522-19-0016 Raziskovanje ''Osebna varnost v zasebnem okolju'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Bojan Nastav

27. Predlog soglasja Ministrstvu za okolje in prostor k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna države za leto 2019, (DOKONČNA OBRANAVA), Poročevalec: Simon Zajc

28. Predlog soglasja Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k prevzemanju obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

29. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (UVHVVR), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

29A. Informacija o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 15. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

31. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 20. septembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

32. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem kosilu ministrov za trgovino 1. oktobra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

33. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 14. in 15. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

34. Predlog sklepa o potrditvi Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020–2022, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

35. Izhodišča za delovni obisk podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Turkmenistana Rašida Meredova v Republiki Sloveniji in 3. zasedanje Medvladne slovensko-turkmenistanske komisije za gospodarsko sodelovanje 25. in 26. novembra 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

36. Izhodišča za udeležbo Damjana Stanonika, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 13. zasedanju kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope 11. in 12. novembra 2019 v Prištini, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

37. Informacija o obisku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z gospodarsko delegacijo od 11. do 14. novembra 2019 v Ljudski republiki Kitajski,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

38. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XXIII. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo 13. in 14. novembra 2019 na Madžarskem,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

39. Poročilo o udeležbi predstavnice Republike Slovenije na 85. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 11. septembra 2019 v Tel Avivu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

40. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 24. Svetovnem energetskem kongresu od 9. do 12. septembra 2019 v Abu Dabiju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

41. Poročilo o delovnem obisku ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek z delegacijo Republike Slovenije od 24. do 26. septembra 2019 v Švicarski konfederaciji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

42. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja Medameriške razvojne banke 26. septembra 2019 v Washingtonu D. C., (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

43. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje in evropske zadeve Velikega vojvodstva Luksemburg Jeana Asselborna 1. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

44. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju Stalneslovensko-avstrijske komisije za Muro 8. in 9. oktobra 2019 v Altausseeju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi z učinkovitostjo Vlade Republike Slovenije, Poročevalka: Janja Zorman Macura

46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka  nuklearne elektrarne, Poročevalka: Janja Zorman Macura

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zahtevami po razkritju političnega prepričanja, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračunov, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s porabo promocijskih sredstev družb, ki so na seznamu neposrednih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s prodajo Adrie nemškemu skladu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s stroški morebitnega izstopa Slovenije iz Evropske unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sodelovanjem Slovenije pri pripravi nove zelene pogodbe v okviru Evropske unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z uspešnostjo pridobivanja evropskih sredstev po posameznih občinah, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (SVRK)

54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z neučinkovitim črpanjem evropskih sredstev, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (SVRK)