Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih – prva obravnava, Poročevalec: Igor Eršte

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Aleš Šabeder

4. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

5. Predlog mnenja o Predlogu Resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

6. Predlog odgovora na vprašanja Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti v zvezi z dvojezičnostjo, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

7. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

8. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Rudi Medved

9. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

10. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

13. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja nesreča v NEK 2019«, Poročevalec: Karl Erjavec

14. Predlog odgovora na dopis Skupnosti občin Slovenije v zvezi s policentričnim razvojem Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

15. Predlog odgovora na pobudo županov za izboljšanje razmer v obmejnih občinah zaradi nezakonitih prehodov državne meje, Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Predlog odgovora na poziv Zdravniške zbornice Slovenije k odpravi nejasnosti glede veljavnosti akta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, Poročevalec: Aleš Šabeder

23. Predlog soglasja k Ceniku lastne dejavnosti Ministrstva za pravosodje - 23-MP (2019) – Cenik strokovnega izobraževanja za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Andreja Katič

24. Predlog za uvrstitev projekta 1318-19-0001 Starši na delovnem mestu v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

25. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0053 Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

26. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti v letu 2019 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države na tipu proračunskih postavk 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja in namenski postavki 150001 - Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja pri PU 1714 Policija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

27. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenski postavki Ministrstva za zdravje preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za leto 2019,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

28. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MGRT, MZI, MF, okrožna državna tožilstva), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

28A. Predlog za uvrstitev novega projekta 2030-19-0003 Nakup preostalega dela objekta Ljubljanska 1a, CE v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

III. ZADEVE EU

29A. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Karla Erjavca na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) v formatu obrambnih ministrov 12. novembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

30. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na neformalnem zasedanju obrambnih ministrov EU 28. in 29. avgusta 2019 v Helsinkih,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

31. Predlog sklepa o potrditvi Programa sodelovanja na področjih kulture, umetnosti, izobraževanja, športa in medijev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje2019–2024, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

32. Predlog sklepa o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju, športu in mladinski politiki v obdobju2019–2021, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

33. Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

34. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na konferenci ob 30. obletnici padca Berlinskega zidu 8. novembra 2019 v Berlinu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

35. Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Aleša Šabedra z delegacijo od 11. do 13. novembra 2019 v Bernu, Poročevalec: Aleš Šabeder

35A. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje dr. Tomaža Pliberška z delegacijo na sedežu EZTS GO 8. novembra 2019 v Gorici, Poročevalec: Aleš Šabeder

36. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča z delegacijo na VIII. Mednarodnem kulturnem forumu od 14. do 16. novembra 2019 v Sankt Peterburgu,Poročevalec: mag. Zoran Poznič

37. Informacija o sodelovanju državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na XXX. zasedanju Evropskega kongresa narodnih skupnosti dežele Koroške 15. novembra 2019 v Celovcu, Poročevalka: Andreja Katič

38. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljeni udeležbi na Vrhu predsednikov V4, Slovenije in Srbije 3. oktobra 2019 na Češkem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

39. Poročilo o delovnem obisku predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 10. oktobra 2019 v Republiki Severni Makedoniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

40. Poročilo o delovnem obisku predsednika Vlade Kraljevine Belgije in novoimenovanega predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela 9. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

41. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske Stefa Bloka 9. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

43. Poročilo o uradnem obisku ministra za notranje zadeve Republike Avstrije Wolfganga Peschorna 13. septembra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

44. Poročilo o obisku Olge Belec, državne sekretarke na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, 14. in 15. oktobra 2019 pri slovenski skupnosti v Srbiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Jožef Česnik

45. Poročilo o udeležbi državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Anje Kopač na regionalni konferenci o Odzivnih rešitvah na področju socialne zaščite: opolnomočenju otrok, družin in skupnosti s ciljem odprave revščine 14. in 15. oktobra 2019 v Skopju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Janja Zorman Macura

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s plačilom davkov in enakosti pred zakonom, Poročevalka: Janja Zorman Macura

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z vojnimi odškodninami za tujce, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z naročanjem in izvajanjem študij, Poročevalec: Rudi Medved

49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z analizami, študijami oziroma projekti, Poročevalec: Rudi Medved

50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških, Poročevalka: Andreja Katič

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalec: Rajko Kozmelj

53. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca v zvezi z vzpostavitvijo tematskih sej Vlade Republike Slovenije, začenši s sejo o podnebnih spremembah, Poročevalec: Stojan Tramte

54. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi podatki, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

55. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede napredka pri učinkovitejšem izvajanju 20.a člena Zakona o zdravniški službi v povezavi s specializanti s področja družinske medicine, Poročevalec: Aleš Šabeder

56. Predlog mnenja o vlogi Varuha človekovih pravic za razširitev zahteve za oceno ustavnosti tudi na 112.b člen, 112.c člen in 31. točko prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar