Skoči do osrednje vsebine

EU ukrepi na področju čebelarstva

V okviru ukrepov skupne kmetijske politike se na področju čebelarstva od leta 2008 izvajajo triletni programi ukrepov. Na podlagi Programa ukrepov na področju čebelarstva za obdobje 2017-2019 se v Sloveniji izvajajo naslednji ukrepi: tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev; zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze; racionalizacija sezonske selitve panjev; podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov; podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji; sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov.

Čebele na vhodu v čebelnjak | Avtor: MKGP

V programskem letu 2019 so se na podlagi javnih naročil izvajali ukrepi usposabljanje in izobraževanje na področju čebelarstva; zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze; podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov; podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji; sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov. Ti ukrepi so v višini 50 odstotkov financirani s strani Evropske unije, ostala sredstva so zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

Analize za kontrolo medu se izvajajo že od leta 2011 z namenom spremljanja in izboljšanja kakovosti medu. V okviru interne kontrole medu čebelar prejme informacijo o rezultatu preiskave medu iz lastnega čebelarstva in strokovno pomoč v zvezi z zdravstveno ustreznostjo in ugotovljenimi ostanki zdravil ter drugimi odstopanji v kvaliteti medu.

Ministrstvo je 30.4.2019 objavilo javno naročilo za analize medu in ostalih čebeljih pridelkov, ki je bilo razdeljeno na sklope, in sicer:

-           sklop 1 za analize vzorcev medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu, in sicer vsebnost vode, električna prevodnost, vsebnost HMF, pelodna analiza in senzorična analiza medu;

-           sklop 2 za analize vzorcev medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje (kumafos, timol in amitraz) in ostanke antibiotikov; letu 2019 se je kot pilotni projekt izvedla tudi analiza čebeljih pridelkov na prisotnost antibiotikov;

-           sklop 3 za analize na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v čebeljih pridelkih (propolis, cvetni prah in vosek).

V zahtevanem roku je ministrstvo prejelo ponudbo za analize sklopa 2 in sklopa 3. Analize sklopa 2 je ministrstvo oddalo Kmetijskemu inštitutu Slovenije, analize sklopa 3 pa Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.. Ministrstvo ponudbe za analize sklopa 1 ni prejelo, zato javnega naročila za sklop 1 v letu 2019 ni oddalo.

Vsi vzorci interne kontrole medu v letu 2019 izkazujejo skladnost z zakonodajo.

Rezultati vseh javnih naročil, ki so se izvajala v letu 2019, so bili s strani izvajalcev javnih naročil 30. julija 2019 predstavljeni Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, septembra 2019 pa čebelarjem in ostali širši javnosti na Čebelarski zvezi Slovenije.

Priloga:

-           Zaključno poročilo analize medu 2019 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/ZIVINOREJA/CEBELARSTVO/Izvajanje-programa-EU-za-cebelarstvo/Zakljucno-porocilo-ANALIZE-MEDU-2019-Sklop-2.-dopol.pdf)