Skoči do osrednje vsebine

Uprava za probacijo prejela priznanje, da je Slovenija naredila velik napredek na področju izrekanja in izvrševanja skupnostnih sankcij

Med 23. in 24. oktobrom je Evropsko probacijsko združenje (Confederation of European Probation - CEP), katerega članica je tudi Ministrstvo za pravosodje, organiziralo 13. Generalno skupščino CEP in 8. konferenco generalnih direktorjev probacijskih uprav na temo »Prihodnost probacije«. Na zasedanju Generalne skupščine je bilo izvoljeno novo predsedstvo in članstvo odbora CEP, predstavljene so bile ključne razvojne aktivnosti CEP za obdobje 2019 do 2022. Na konferenci so bile izpostavljene teme kot so izobraževanje in usposabljanje probacijskih uslužbencev in potrebne kompetence, vloga socialnega podjetništva pri izvrševanju skupnostnih sankcij in potreba po sodelovanju vseh deležnikov v kazenskem postopku.

V sklopu dogodka je CEP podelil tudi priznanja najboljšim probacijskim službam v petih kategorijah: zaščita skupnosti, socialno podjetništvo, rehabilitacija v skupnosti, razvoj nacionalnih probacijskih služb ter raziskovanje. Uprava RS za probacijo je bila nominirana v kategoriji razvoja nacionalnih probacijskih služb za posebne dosežke pri razvoju skupnostnih sankcij. UPRO je prejel priznanje za 2. mesto (runner – up) v tej kategoriji s priznanjem, da je Slovenija naredila velik napredek na področju izrekanja in izvrševanja skupnostnih sankcij. Izpostavljeno je bilo, da je v treh letih bil sprejet Akcijski načrt ustanovitve probacije, sprejet Zakon o probaciji, sama nacionalna služba pa je uspešno pričela z delovanjem aprila 2018. Tako je  Slovenija vsega v štirih letih uspela razviti nacionalni sistem izvrševanja skupnostnih sankcij, ki so ga prepoznali tudi v Evropi kot primer dobre prakse na področju razvoja probacijskih služb.

Uprava RS za probacijo si bo tudi v prihodnje prizadevala uresničevati zastavljene cilje, predvsem na področju implementacije skupnostnih sankcij, razvoja le-teh ter razvoju same nacionalne službe, ki bo skupaj s skupnostjo izvajala programe za storilce kaznivih dejanj s ciljem uspešnega vključevanja v družbo.