Skoči do osrednje vsebine

Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020

MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do sedaj (stanje na dan 30. 9. 2019) je bilo iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 razpisanih 55 javnih razpisov. V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo odobrenih 70,0 % ter izplačanih 49,6 % sredstev, kar znaša 549,1 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov.

Do konca leta 2020 bo iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov

Iz naslova podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti bosta objavljena še dva javna razpisa, iz naslova podukrepa 4.1 – Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva 5 javnih razpisov, za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov je predviden en javni razpis in za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva en javni razpis. Nadalje je konec letošnjega leta predviden še en javni razpis za majhne kmetije, januarja 2020 pa v tem programskem obdobju še zadnji javni razpis za mlade kmete prevzemnike. Januarja 2020 je za podukrep 8.6 predviden še en javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. V okviru ukrepa 16 – Sodelovanje so predvideni še štirje javni razpisi, in sicer za podukrepe 16.2, 16.4 in 16.5. Iz naslova ukrepa LEADER (ukrep 19) je decembra letos predviden še en javni razpis, in sicer za podukrep 19.3. Posebej izpostavljamo, da bomo objavili tudi težko pričakovana javna razpisa, in sicer predvidoma decembra letos za izgradnjo širokopasovne infrastrukture (podukrep 7.3), predvidoma marca 2020 pa prvi javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru katerega se na novo uvajajo tudi nepovratna sredstva.

Ob tej priložnosti MKGP poziva potencialne upravičence, da pravočasno pripravijo potrebne dokumente in soglasja kot so na primer poslovni načrti, okoljevarstvena soglasja, gradbena dovoljenja ipd.

Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.