Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog spremembe Programa odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, julij, oktober), poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.3. Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – normativni del, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.4. Poročilo o pogajanjih za sklenitev sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa na osmi seji upravnega organa Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za obdobje največ enega leta, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.8. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirane), poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.9. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.10. Poročila o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2018, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.11. Predlog odgovora Republike Slovenije glede implementacije priporočil nadzorstvenega mehanizma po Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v okviru drugega ocenjevalnega cikla, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.12. Okvirni program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od 2016 do 2019 – druga revizija, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.13. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Informacija o nameravanem podpisu dogovora v obliki izmenjave pisem o vpisu satelita Trisat v register vesoljskih objektov, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.15. Informacija o pristopu Urada Republike Slovenije za meroslovje k WELMEC e.V. – Evropskemu združenju za zakonsko meroslovje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.16. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 28. oktobra 2019 v Budimpešti, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.17. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 29. in 30. oktobra 2019 v Združenih arabskih emiratih, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.18. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 3. do 6. novembra 2019 na Kitajskem, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 40. zasedanju generalne konference UNESCO od 12. do 27. novembra 2019 v Parizu, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 7. zasedanju pogodbenic Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja od 4. do 8. novembra 2019 v Istanbulu, poročevalec: Simon Zajc

1.21. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu v pravosodje Gregorja Strojina na zasedanju Odbora o kvaliteti v pravosodju v okviru Komisije Sveta Evrope za učinkovitost v pravosodju 30. in 31. oktobra 2019 v Benetkah, poročevalka: Andreja Katič    

1.22. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na stranskem dogodku v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pod naslovom »Umetna inteligenca: tehnologija v službi človeštva; vzpostavljanje pravnih standardov« 28. oktobra 2019 v New Yorku, poročevalka: Andreja Katič  

1.23. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer   

1.24. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.25. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poročevalec: Aleš Šabeder   

1.26. Predlog opredelitve do Poročila s sklepi Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ob obravnavi problematike odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, poročevalec: Simon Zajc

1.27. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s projektom ustanovitve pokrajin, poročevalec: Rudi Medved   

1.28. Predlog odgovora na vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov glede zagotavljanja kontinuiranega delovanja in širitve programov na področju duševnega zdravja, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z mučenjem in zanemarjanjem psov, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka s primerjalnim pogledom ureditve javnih radiotelevizij v vseh državah članicah Evropske unije, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s slovenskimi napisi na Hrvaškem, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s spomenikom slovenskim pripadnikom vermahta v Moskvi, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z dvigom zagotovljene pokojnine, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju – prva obravnava    Gradivo

2A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju    Gradivo

3. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev    Gradivo

3A. Predlog odloka o Svetu za nacionalno varnost    Gradivo

4. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019

4A. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije k Predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018

4B. Informacija o aktivnostih Ministrstva za okolje in prostor na območjih plazenja nad naseljem Koroška Bela v občini Jesenice in v naselju Vičanski vrh v občini Ormož    Gradivo

5. Informacija o predlogih projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem Programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za leto 2020    Gradivo

5A. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o ustanovitvi regionalnega poveljstva komponente za specialno delovanje    Gradivo

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

6.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog prenehanja funkcije okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu 

7.2. Predlog odločbe o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti 

7.3. Predlog razrešitve predstavnice in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv - Slovenija - Transplant 

7.4. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luxembourgu 

7.5. Predlog sprememb priloge 1 sklepa Vlade Republike Slovenije  v zvezi s Seznamom delovnih mest v Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju za čas izvedbe in predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021

7.6. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva 

7.7. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev predloga za dopustitev revizije ter zastopanje v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar 

8.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kopenski promet v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo 

8.5. Predlog imenovanja direktorja javnega podjetja INFRA d. o. o., Poročevalec: Simon Zajc 

8.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park, Poročevalec: Simon Zajc 

8.7. Predlog pooblastila namestnici generalnega sekretarja vlade za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Poročevalec: Stojan Tramte