Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Kočevje, k. o. Domžale, k. o. Spodnja Šiška in k. o. Vipavski Križ, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2. Predlog določitve Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 200 Radenci v k. o. 1860 Širje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z imenovanjem nadzornikov, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5. Predlog imenovanja direktorice javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6. Predlog prenehanja funkcije vrhovnega državnega tožilca svetnika na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

7. Predlog sklepa o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Miami Beachu, v Združenih državah Amerike, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Suverenega malteškega viteškega reda slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Predlog mnenja k podelitvi Zlatega častnega znaka za zasluge za Republiko Avstrijo slovenski državljanki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma Lukavci, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

11. Predlog razrešitve in imenovanja članice v Koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Predlog imenovanja in razrešitve predstavnika ministrstva, pristojnega za obrambo v Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog razrešitve in imenovanja članov Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in njihovih namestnikov ter Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

14. Predlog razrešitve in imenovanja članov Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni (Nacionalni koordinator za OECD), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete  za obdobje 2019–2023 – predlog za obravnavo, Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, Poročevalec: Boštjan Poklukar

17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalec: Rudi Medved