Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1A. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehničnikamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

7A. Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Zavoda za gradbeništvo Slovenije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8A. Predlog za uvrstitev 22 novih projektov in dve spremembi v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 2550-17-0015 Nadgradnja aplikacije in podatkovne zbirke EviDim v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 15. in16. oktobra 2019 v Katovicah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze od 28. oktobra do22. novembra 2019 v Sharm El Sheikhu, Poročevalec: Rudi Medved

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 8. zasedanju pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu 24. oktobra 2019 v Sarajevu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

13. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška18. septembra 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s slabo uvrstitvijo Slovenije na lestvici ekonomske svobode, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prevzemom družbe Intereuropa d. o. o. s strani Pošte Slovenije d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z onesnaženostjo slovenskega morja, Poročevalec: Simon Zajc

18A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s tranzitnim prometom, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

18B. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z dostopnostjo REK obrazcev, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožefa Horvata v zvezi z ustanovitvijo strateškega razvojnega partnerstva za Pomurje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča za poenotenje prakse pri predkupni pravici države za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec