Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.2. Predlog odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje 2019–2022, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.4. Predlog operativnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2018–maj 2019 s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Poročilo o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2019, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.7. Poročilo o izvedenih ukrepih v obdobju 2016–2018 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«), poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020), poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 14. in 15. oktobra 2019 v Luxembourgu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 15. oktobra 2019 v Luxembourgu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

1.16. Izhodišča za udeležbo ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na Tatra Summitu 11. in 12. oktobra 2019 v Štrbské Plešo, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 14. do 20. oktobra 2019 v Washingtonu, D.C., poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.18. Izhodišča za udeležbo g. Marka Mavra, državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, na sestanku »Globalno onesnaževanje s plastiko – poti naproti mednarodni konvenciji« 15. oktobra 2019 v Berlinu, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Vodnem vrhu "Preprečimo vodne krize" od 15. do 17. oktobra 2019 v Budimpešti, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.20. Predlog stališč Republike Slovenije na 54. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje od 22. do 25. oktobra 2019 v Bratislavi, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.21. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje Andreje Katič na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 14. in 15. oktobra 2019 v Strasbourgu, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.22. Informacija o delovnem obisku ministra za zdravje Republike Hrvaške Milana Kujundžića 14. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.23. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na 88. Generalni skupščini Mednarodne organizacije kriminalistične policije INTERPOL od 15. do 18. oktobra 2019 v Santiagu v Čilu, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.24. Informacija o obisku državne sekretarke v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Olge Belec od 14. do 16. oktobra 2019 v Srbiji, poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

1.25. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s premogovnikom Velenje, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z delovno nesrečo v Premogovniku Velenje, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z zavezami iz koalicijske pogodbe, poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z jubilejnimi nagradami, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z odpravo korupcijskih tveganj in ukrepi, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s financiranjem »fake news« propagandnih laži o zgodovinskih dejstvih, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z mejnimi kontrolami znotraj schengenskega območja, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vojaško misijo v Libanonu, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z neenakopravnim položajem oskrbovancev, ki koristijo storitev socialnega varstva zunaj javne mreže, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturnimi ukrepi v slovenskem javnem zdravstvu, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z nujno ponovno vključitvijo rubrik o narodnosti in veroizpovedi v prihodnji popis prebivalstva, poročevalec: dr. Bojan Nastav    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pogoji za pridobitev pravic v Sloveniji, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.41. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Kabinetu predsednika vlade dr. Anje Kopač na regionalni konferenci o Odzivnih rešitvah na področju socialne zaščite: opolnomočenju otrok, družin in skupnosti s ciljem odprave revščine 14. in 15. oktobra 2019 v Skopju, poročevalka: Janja Zorman Macura   

II. LISTA B

2. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi – prva obravnava - prva obravnava    Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – prva obravnava (nadomestitev)    Gradivo

2B. Osnutek proračunskega načrta 2020    Gradivo

4.  Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

4.1. Predlog prenehanja funkcije vrhovne državne tožilke svetnice na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije 

4.2. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru  

4.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Doma na Krasu 

4.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

4.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice Republike Slovenije v usmerjevalnem odboru Mednarodnega okvirja na področju jedrske energije 

4.6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve v Upravnem odboru Razvojne banke Sveta Evrope 

4.7. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 

4.8. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva 

4.9. Revizija Kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021

4.10. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva  

4.11. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnin v k. o. 2185 Spodnje Gorje za rekonstrukcijo državne ceste R3-634/1104 Javornik–Gorje

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo