Skoči do osrednje vsebine

Ustanovna seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je udeležila ustanovne Sveta RS za kmetijstvo in podeželje. Člani so za predsednika Sveta ponovno imenovali dr. Andreja Simončiča, direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije, za podpredsednika pa Cvetka Zupančiča, predsednika KGZS. V nadaljevanju so se člani Sveta seznanili s predlogom proračuna za leti 2020 in 2021, s potekom usklajevanja osnutka Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva ter s potekom usklajevanja Resolucije: "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021".

1 / 2

Na podlagi 135. člena Zakona o kmetijstvu je Vlada za dobo štirih let imenovala člane Sveta za kmetijstvo - večina članov Sveta je bilo ponovno imenovanih. Za predsednika Sveta je bil imenovan dosedanji predsednik dr. Andrej Simončič, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije, za podpredsednika pa Cvetko Zupančič, predsednik KGZS. Na seji je bil sprejet tudi Poslovnik o delu Sveta za kmetijstvo in podeželje RS.

Člani sveta za kmetijstvo so se nadalje seznanili s predlogom proračuna za 2020-2021 in s potekom sprejemanja večletnega finančnega okvirja 2021-2027 (VFO 21-27). V predlogu proračuna za leto 2020 je predviden skupni proračun MKGP v višini 469.419.700 evrov in za leto 2021 476.000.000 evrov. Ministrstvo je moralo zaradi linearnega reza po vseh ministrstvih (v višini 100 mio eur) znižati svoj predlog proračuna za leto 2020, kar je storilo z linearnim rezom na vseh proračunskih postavkah tipa 1-Integralna sredstva v višini 1,2 % glede na prvi predlog proračuna za leto 2020. Ta rez pa ni bil izveden na račun EU kmetijskih politik. Odhodki za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike so v letu 2020 načrtovani v višini 279,4 mio EUR in v letu 2021 v višini 266,6 mio EUR, kar je v skladu z nacionalnimi ovojnicami za leti 2020 in 2021, Programom razvoja podeželja 2014-2020 in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020, upoštevaje predvideno dinamiko izvajanja projektov.

Nadalje so se člani Sveta seznanili s potekom usklajevanja osnutka Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva. Osnutek zakona se dopolnjuje z določenimi vsebinami, ki izhajajo iz medresorskega usklajevanja. Med dopolnitve sodijo zlasti: da se na javne zavode v celoti prenaša upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki bodo za prodajo oziroma oddajo zemljišč v najem/zakup morali predhodno pridobiti soglasje MKGP. Dopolnjuje se definicija kmetijskega in gozdnega zemljišča – po namenski in dejanski rabi, dopolnjeni bodo kriteriji za kvote za javne zavode, ki izvajajo raziskovalno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva, javni zavodi ne bodo mogli dobiti v upravljanje in razpolaganje kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v postopku denacionalizacije. Člani Sveta so bili soglasni, da ministrstvo nadaljuje z vsemi postopki za čimprejšnji sprejem predloga zakona na Vladi.

Člani Sveta so se seznanili tudi s potekom medresorskega usklajevanja predloga Resolucije: "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021". Predstavljene so bile ključne dopolnitve, ki so bile upoštevane po javni obravnavi in tekom medresorskega usklajevanja. Po krajši razpravi je bil Svet soglasen, da se predlog Resolucije po upoštevnih pripombah iz medresorskega usklajevanja čim prej posreduje v vladno proceduro.

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministrice  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije) dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije) in Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).