Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 46. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o koncesiji za obstoječi žičniški napravi na Kopah, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.6. Predlog odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.7. Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.8. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Druge stave«, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.9. Predlog sklepa o zavrženju vloge za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35105-38/2019/7 z dne 21. 6. 2019 po nadzorstveni pravici, poročevalec: Simon Zajc

1.10. Predlog dogovora o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora v gostinskih dejavnostih, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.11. Informacija o pripravi in izvedbi OECD pregleda digitalne uprave v Republiki Sloveniji, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.12. Poročanje o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 – Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.13. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritvah za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2019, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.14. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.15. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/8953 z dne 7. 6. 2019 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 6. člena, prvega in tretjega odstavka 7. člena ter prvega odstavka 8. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu ter iz prvega in drugega odstavka 57. člena ter 57.a člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov v imenu Evropske unije, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, v imenu Evropske unije, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. oktobra 2019 v Luxembourgu, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svet Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 10. oktobra 2019 v Luxembourgu, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.21. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.22. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o delovanju Balkanskih zdravstvenih namenskih sil, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.23. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 10. oktobra 2019 v Republiki Severni Makedoniji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.24. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske Stefa Bloka 9. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.25. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija z gospodarsko delegacijo od 9. do 15. oktobra 2019 na Filipinih, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na odprtju rehabilitacijskega centra za žrtve oboroženih spopadov 7. oktobra 2019 v Betlehemu-Harmalah, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Konference pogodbenic Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička 4. oktobra 2019 v Parizu, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.28. Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na 16. Forumu za znanost in tehnologijo od 4. do 9. oktobra 2019 v Kyotu, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.29. Informacija o organizaciji slovenskega dneva industrije v Evropski organizaciji za jedrske raziskave in udeležbi delegacije Republike Slovenije 9. in 10. oktobra 2019 v Ženevi, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.30. Informacija o udeležbi državne sekretarke Ministrstva za infrastrukturo Nine Mauhler na Dnevih digitalizacije v transportu 2019 od 7. do 9. oktobra 2019 v Helsinkih, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.31. Informacija o udeležbi državne sekretarke Ministrstva za infrastrukturo Nine Mauhler na 26. svetovnem kongresu o cestah 9. in 10. oktobra 2019 v Abu Dabiju, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.32. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 15. srečanju skupine Arraiolos od 9. do 12. oktobra 2019 v Helenski republiki, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s številom »novo« zaposlenih na ministrstvih, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uporabo slovenščine, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s počitnicami azilantov v državi izvora, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s trditvami vlade o Sloveniji kot varni državi in hkratnimi nakupi blindiranih avtomobilov, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z drastičnim povečevanjem števila ilegalnih migrantov, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z napadom na mariborsko sodnico, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s prebivanjem tujcev v Republiki Sloveniji, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nevladnimi organizacijami in dodatkom za delovno aktivnost, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s spremembo Zakona o delovnih razmerjih, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Tomaža Lisca v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini – nujni postopek    Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – nujni postopek    Gradivo

2B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – nujni postopek    Gradivo

2C. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov – nujni postopek    Gradivo

2Č. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – skrajšani postopek    Gradivo

2D. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o letalstvu – nujni postopek - nujni postopek    Gradivo

2E. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – nujni postopek    

2F. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – prva obravnava - prva obravnava    Gradivo

2H. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - prva obravnava - prva obravnava    Gradivo

2I. Predlog podelitve enkratne nagrade Odbojkarski zvezi Slovenije za posebne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali Republiko Slovenijo    Gradivo

3. Predlog stališča k Drugemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za časovno obdobje od 11. oktobra 2018 do 30. junija 2019 z Odzivnim poročilom družbe 2TDK, d. o. o.    Gradivo

4. Predlog stališča do »Zahteve za določitev in izvedbo ukrepov za prehod v ogljično nevtralno Slovenijo do 2040« nevladnih organizacij Ustanova Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Društvo prihodnost, društvo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana    Gradivo

5. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2018    Gradivo

6. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor

7.4. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

7.5. Predlog razrešitve in imenovanja članic Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

7.6. Predlog imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

7.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije

7.8. Seznanitev s prenehanjem članstva in predlog kandidatk za imenovanje v Upravni odbor Centra za razvoj financ

7.9. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu

7.10. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo

7.11. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo

7.12. Predlog javnega poziva kandidatom za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

8.2. Predlog imenovanja direktorja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj