Skoči do osrednje vsebine

Sredstva Evropskega socialnega sklada za aktivno in zdravo starost

Prvi oktober je že tradicionalno namenjen vprašanjem starejših. Letos poteka pod geslom Potovanje k enakosti med generacijami. Ukrepe za spodbujanje zaposlovanja starejših, aktivno in zdravo starost v Sloveniji podpiramo tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS).

Na odprta vprašanja v zvezi s staranjem prebivalstva skušamo nasloviti tudi s številnimi programi in projekti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP).

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi organa upravljanja do danes v okviru prednostne naložbe OP Aktivno in zdravo staranje potrdili osem instrumentov v višini 31,7 milijona evrov ESS. Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) želi v vlogi posredniškega organa spodbuditi medegeneracijsko sodelovanje, preprečiti tveganja na delovnem mestu in prispevati k oblikovanju delovnih pogojev za aktivno in zdravo staranje. Skupni cilj ministrstva in deležnikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju programov in projektov, je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

Naj izpostavimo projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI, ki je samo do konca leta 2018 beležil 7.702 vključitev zaposlenih iz različnih podjetij. Celostno je zasnovan tudi projekt Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - NAPREJ, ki želi s preventivnimi ukrepi psihosocialne podpore vplivata na zniževanje bolniške odsotnosti.

Ukrepi za aktivno in zdravo staranje morajo upoštevati kompleksnost povezave med delom, zdravjem, starostjo in upokojitvijo, zato z evropskimi sredstvi podpiramo tudi projekte, kot sta Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema in projekt Vzpostavitev modela ocene tveganja na delovnih mestih, ki prispevata k iskanju ustreznih sistemskih pristopov za reševanje teh vprašanj.

Do konca programskega obdobja bo za aktivno in zdravo staranje namenjenih skupaj 37,5 milijona evrov, s katerimi bo v programe usposabljanja in motivacijske programe vključenih 10.770 starejših oseb, izvedeni pa bodo ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela v kar 216 podjetjih.

S sredstvi ESS so podprti tudi številni ukrepi za spodbujanje zaposlovanja starejših. Med njimi je program Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivno do upokojitve, ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje. S pomočjo spodbude za dvoletno zaposlitev delodajalci v okviru programa zaposlujejo brezposelne osebe starejše od 58 let. V lanskem letu se je vključilo 274 starejših, skupno pa naj bi se jih v program vključilo več kot 900.

V različne programe usposabljanja in neformalnega izobraževanja brezposelnih oseb, ki prispevajo k boljši usposobljenosti oseb za opravljanje poklicnih del in konkurenčnosti brezposelnih, se je celotnem obdobju izvajanja instrumentov skupno udeležilo 7.105 starejših oseb.

Aktivnosti se izvajajo tudi z ukrepi za izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa. Izvajata jih MDDSZ in Ministrstvo za zdravje (MZ). MZ je v okviru projekta Modela dolgotrajne oskrbe v skupnosti začelo z aktivnostmi za boljšo interakcijo storitev dolgotrajne oskrbe. Izvedli so številna usposabljanja in izobraževanja. Projektne aktivnosti so predstavili na 22 diseminacijskih dogodkih, ki se jih je udeležilo več kot 1.100 oseb, za uporabo novega integriranega orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe pa je bilo usposobljenih 153 strokovnjakov. Od avgusta 2018 se izvajajo tudi pilotne aktivnosti za prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Na ministrstvu so začeli tudi z organizacijo preoblikovanja obstoječih mrež za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše.