Skoči do osrednje vsebine

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1 (Ur.l.RS, št.77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na podlagi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.
Simbolna slika računalnika, ki prikazuje vstopno stran portala MVN

Vstopno stran portala MVN | Avtor: GURS

Predlog modelov vrednotenja nepremičnin za stanovanja (model STA), hiše (model HIS), garaže (model GAR), pisarne (model PPP), lokale (model PPL), stavbe splošnega družbenega pomena (model SDP), industrijo (model IND), posebno industrijo (model INP), kmetijske in druge stavbe (model KDS), stavbe za turizem (model TUR), druga zemljišča (model DRZ), kmetijska zemljišča (model KME), gozd (model GOZ), stavbna zemljišča (model STZ), bencinske servise (model PNB), elektrarne (model PNE), marine in pristanišča (model PNP) se javno objavi s 1.10.2019 na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin.

S 1.10.2019 se na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin objavijo poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja.

Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju določene občine pošljite občini na obrazcu JR.MV-1, in sicer na način, kot ga je občina določila v svoji objavi o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin na njenem območju.

Vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si

Mnenja in pripombe morajo biti ustrezno obrazložene.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Naznanilo o objavi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in objavi poskusnega izračuna se objavi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije in spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.


Predlog modelov vrednotenja nepremičnin
Poskusno izračunane vrednosti

Pomembni datumi v časovnici javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja z opisom potrebnih aktivnosti

Časovnica javne razgrnitve modelov vrednotenja