Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 73. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov    Gradivo

2. Predlog uredbe o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji    Gradivo

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet    Gradivo

4. Predlog sklepa o ugotovitvi gospodarske rasti v letu 2018    Gradivo

5. Predlog državne strategije »eno zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019–2024) z akcijskim načrtom za obdobje 2019–2021    Gradivo

6. Skupščina družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., za leto 2018, Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2018, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu

7. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče

8. Predlog aneksa št. 4 h Koncesijski pogodbi za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem    Gradivo

9. Letno poročilo o izvedbi ukrepov iz Akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za leti 2018 in 2019, stanje na dan 31. 12. 2018    Gradivo

10. Končno poročilo Medresorske delovne skupine za spremljanje dela vzgojnih zavodov    Gradivo

11. Informacija o poteku priprav Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti    Gradivo

12. Predlog mnenja na odgovor Fiskalnega sveta na zaprosilo Ustavnega sodišča glede Zahteve za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020    

13. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011304 z dne 26. 7. 2019 zaradi neustreznega prenosa tretjega in četrtega odstavka 6. člena ter prvega odstavka 16. člena Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in prvega odstavka 9. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo    Gradivo

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah    Gradivo

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo    Gradivo

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 4. oktobra 2019 v Luxembourgu

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem kosilu ministrov za trgovino 1. oktobra 2019 v Bruslju

19. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o skupnem usposabljanju kandidatov za častnike na vaji Dynamic Victory 2019 v Zvezni republiki Nemčiji    Gradivo

20. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Kopensko vojsko ZDA za Evropo o tristranski vaji Triglavska zvezda 2019 na ozemlju Republike Slovenije v času od 1. do 21. oktobra 2019

21. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju na področju reforme javne uprave med Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo Črne gore    Gradivo

22. Informacija o koordinaciji projekta nadaljevanja skupne razstave med republikami Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo, državami naslednicami nekdanje SFRJ in Črno goro in državo Bosno in Hercegovino v muzeju Auschwitz-Birkenau Więźniów Poljska    Gradivo

23. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 30. septembra 2019 v Ljubljani    Gradivo

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem zdravstvenem forumu Gastein od 2. do 4. oktobra 2019 v Bad Hofgasteinu v Avstriji

25. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje in evropske zadeve Velikega vojvodstva Luksemburg Jeana Asselborna 1. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji

26. Informacija o udeležbi Damjana Stanonika, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Ministrski konferenci o pogozdovanju 2. in 3. oktobra 2019 v Budimpešti    Gradivo

27. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Vrhu predsednikov V4, Slovenije, Hrvaške in Srbije 3. oktobra 2019 na Češkem

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stališčem Vlade Republike Slovenije do kršenja človekovih pravic in političnega pregona državljanov v Republiki Makedoniji ter s tem v zvezi s podporo vlade glede pričetka pogajanj Makedonije z EU    Gradivo

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi z zeleno proračunsko reformo    Gradivo

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Monike Gregorčič v zvezi z Medameriško razvojno banko

31. Predlog prenehanja položaja generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo

32. Predlog prenehanja položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo

33. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko v Ministrstvu za javno upravo

34. Predlog soglasja k imenovanju vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

35. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica

36. Predlog imenovanja predstavnice Republike Slovenije v Svet Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)

37. Predlog razrešitve in imenovanja člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru

38. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev

39. Predlog spremembe priloge 1 Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 – dopolnitev Seznama delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

40. Predlog besedila javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana  

41. Predlog soglasja k odločitvi o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela članom sanacijskih uprav

42. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna

43. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1005 Prebold v last Občine Prebold

44. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine v k. o. 1725 Ajdovščina na Univerzo v Ljubljani