Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 44. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalec: dr. Iztok Purič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3A. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja Soče, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog aneksa št. 4 h Koncesijski pogodbi za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Poročevalec: Simon Zajc

7. Skupščina družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., za leto 2018, Konsolidirano letno poročilo skupine DRI za leto 2018, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Predlog stališča k Drugemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za časovno obdobje od 11. oktobra 2018 do 30. junija 2019 z Odzivnim poročilom družbe 2TDK, d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Predlog stališča do ''Zahteve za določitev in izvedbo ukrepov za prehod v ogljično nevtralno Slovenijo do 2040'' nevladnih organizacij Ustanova Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Društvo prihodnost, društvo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana, Poročevalec: Simon Zajc

10. Predlog za uvrstitev projekta 1511-19-0004 Sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja Gregorčičeva 25 v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

11. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 1611-18-0017 Model decentralizirane kompostne sheme v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj  Gradivo

III. ZADEVE EU

12. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisiješt. SG-Greffe(2019)D/011304 z dne 26. 7. 2019 zaradi neustreznega prenosa tretjega in četrtega odstavka 6. člena ter prvega odstavka 16. člena Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in prvega odstavka 9. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, Poročevalec: Simon Zajc

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje4. oktobra 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Simon Zajc

16A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem kosilu ministrov za trgovino 1. oktobra 2019 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje 20. in 21. maja 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za urbane zadeve, 13. in 14. junija 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje26. junija 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje 11. in 12. julija 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja Medameriške razvojne banke 26. septembra 2019 v Washingtonu D. C., 51100-32/2019 – (DOKONČNA OBRAVNAVA) Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

21A. Izhodišča za delovni obisk ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek 25. in26. septembra 2019 v Bernu in Bussnangu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

22. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 30. septembra 2019 v Ljubljani, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

24. Informacija o udeležbi Damjana Stanonika, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Ministrski konferenci o pogozdovanju 2. in 3. oktobra 2019 v Budimpešti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

25. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 79. Nacionalnem sejmu kmetijstva in prehrane 26. septembra 2019 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   Gradivo

25A. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na rednih dvostranskih konzultacijah z Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj 16. maja 2019 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25B. Predlog kandidature Republike Slovenije za članstvo v Odboru za industrijski razvoj Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

26. Poročilo o srečanju ministra za finance dr. Andreja Bertonclja s slovaškim ministrom za finance Ladislavom Kamenickýem 26. avgusta 2019 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi z zeleno proračunsko reformo, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Monike Gregorčič v zvezi z Medameriško razvojno banko, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj