Skoči do osrednje vsebine

Spremembe za izboljšano izvajanje ukrepov za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo s strani Evropske komisije potrditev spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinaša izboljšanje izvajanja ukrepov za črpanje evropskih sredstev.

Spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju PRP 2014–2020) med drugim prinašajo na podukrepu M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva možnost sofinanciranja naložb kmetijskih gospodarstev na prilagoditev podnebnim spremembam zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov, kot so pojavi škodljivih karantenskih organizmov, med katere sodi tudi huda viroidna zakrnelost hmelja. Na novo se uvaja možnost kombiniranja nepovratnih s povratnimi sredstvi, ki jih bomo s pomočjo garancij nudili v okviru finančnih inštrumentov. Namen garancij je zavarovanje kreditov, ki jih bodo kmetijska gospodarstva najemala pri finančnih institucijah.

Pomembna sprememba pri podukrepu 4.1 se nanaša na spremenjeno stopnjo sofinanciranja naložb v ureditev pašnikov in obor za namene zaščite živali pred velikimi zvermi. Osnovni delež podpore se je s spremembo PRP 2014–2020 dvignil na minimalno 50 % upravičenih stroškov, skupaj z dodatki (na območju OMD, izvajanje ukrepov ekološko kmetovanje, KOPOP, kolektivne naložbe, mladi kmetje) pa na največ 90 % upravičenih stroškov naložbe. Hkrati smo razširili območje upravičenosti na območje pojavljanja velikih zveri in pustili fleksibilnost v primeru pojava novih območij.

Na podukrepu M4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov se ukinja omejitev za velika podjetja glede števila zaposlenih in prihodkov, ki izvajajo naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I (kot npr. večina mlečnih proizvodov, meso).

Na podukrepu M6.3 Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij se predvidi objava še enega javnega razpisa, pri čemer bodo upravičene majhne kmetije, katerih površine pretežno ležijo na OMD, imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin, od 1,5 od 15 glav velike živine ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 glav velike živine na ha.

Na podukrepu M6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti kot na primer v povezavi z dodajanjem vrednosti lesu, lokalno samooskrbo, turizmom, ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, socialnim varstvom, ravnanjem z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje itd. se poleg finančnih instrumentov uvajajo tudi javne podpore v obliki nepovratnih sredstev. Eden od glavnih pogojev podukrepa je, da mora upravičenec do podpore delovati in izvajati dejavnost, za katero bo prejel podporo, v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci. Kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa lahko deluje in izvaja dejavnosti tudi v naseljih z več kot 5.000 prebivalci.

Pri ukrepu M16 Sodelovanje se je pri podukrepih 16.2 in 16.5 dodala priglašena shema državne pomoči Pomoč za sodelovanje v gozdarskem sektorju PRP 2014–2020, kar pomeni, da se bodo upravičeni stroški za izvedbo projektov, razen stroškov nakupa nove opreme in stroškov materiala, dodeljevali v skladu s Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. S spremembo PRP 2014–2020 se jasno navaja, da se razumnost stroškov ne preverja več pri vlogah na javni razpis, temveč pri zahtevkih za izplačilo, kar zmanjšuje administrativna bremena za upravičence in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter skrajšuje čas obravnave vlog. Poenostavljajo se tudi pogoji glede poravnanih obveznosti partnerjev do države na način, da sedaj upravičenec do podpore ne sme imeti več kot 50 eurov zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti.

Na podukrepu M19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se zagotovijo dodatna sredstva in s tem nov javni razpis, saj je interes LAS velik. Spreminja se čas upravičenosti stroškov, ki so sedaj upravičeni od vložitve vloge, poleg tega se znižuje minimalni delež stroškov za animacijo iz 50 % na 20 %.

Sprememba PRP 2014–2020 prinaša tudi nekatere prerazporeditve finančnih sredstev med ukrepi, skladno s strateškimi usmeritvami in bolj učinkovitem črpanju sredstev v okviru  PRP 2014–2020.

V kratkem bomo na spletnem mestu MKGP objavili tudi posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca naslednjega koledarskega leta.

Več informacij: Program razvoja podeželja