Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 44. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023 (MKGP), poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023 (MGRT), poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.3. Predlog izjave o odobritvi kredita Evropske investicijske banke družbi SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.4. Predlog odločbe o odobritvi sodelovanja Občini Črna na Koroškem, Občini Dravograd, Občini Mežica, Občini Prevalje in Občini Ravne na Koroškem pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Geopark Karavanke«, poročevalec: Rudi Medved

1.5. Predlog najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Predlog soglasja Šolskemu centru Ptuj za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.7. Tretje poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.8. Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje januar–junij 2019 o realizaciji Programa in terminskega načrta izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019 in 2020, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.9. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.10. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.11. Predlog mnenja o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z določbami Odvetniške tarife, poročevalka: Andreja Katič

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/010928 z dne 23. 7. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011303 z dne 26. julija 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011302 z dne 26. julija 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 26. in 27. septembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 24. septembra 2019 v Bruslju, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 22. do 24. septembra 2019 v Helsinkih, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Drugem evropskem vrhu o izobraževanju 26. septembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci Varovanje otrok v športu 24. septembra 2019 v Espou na Finskem, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.20. Predlog sklepa o potrditvi Izvedbenega protokola med Generalno policijsko upravo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Oddelkom javne varnosti Ministrstva za notranje zadeve Italijanske republike o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko-italijanski meji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar   

1.21. Predlog nujne humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu v Mozambiku, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.22. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Podnebnem akcijskem vrhu, Političnem forumu na visoki ravni o trajnostnem razvoju in splošni razpravi 74. rednega zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov od 23. do 27. septembra 2019 v New Yorku, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.23. Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni za leto 2018, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.24. Četrto periodično poročilo Republike Slovenije glede konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.25. Informacija o delovnem obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala 21. in 22. septembra 2019 v New Yorku, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.26. Informacija o udeležbi Petra Jožefa Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na 33. folklorijadi slovenskih folklornih skupin 28. in 29. septembra 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, poročevalec: dr. Jernej Pikalo  

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s stanjem v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z drakonskimi globami in neenakostjo pred zakonom, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z brezdomci, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij iz tujine, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s kratkoročnim oddajanjem nepremičnin v turistične namene in vlogo delitvene ekonomije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča glede stanja populacije volkov, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z Zakonom o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Luke Mesca v zvezi z izvajanjem sklepa z Odbora za finance glede davka na digitalne storitve, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s porabljenimi sredstvi za reprezentanco po posameznih proračunskih uporabnikih, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.48. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s poslovanjem Ljubljanske banke, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delovanjem inšpekcijskih služb v povezavi s t. i. delom na črno, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko pobudo Žana Mahniča v zvezi s predorom Karavanke, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jelke Godec v zvezi s prometom težkih tovornih vozil, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha, v zvezi s policijskimi in ostalimi postopki zoper posameznike, ki so v leta 2017 onemogočili predajo ilegalnega migranta Republiki Hrvaški, ter tudi zoper samega ilegalnega migranta, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s politiko razvojne pomoči za nekatere regije in lokalne skupnosti, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi z naraščanjem bolniških odsotnosti v Sloveniji, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjševanjem deleža sredstev (so)financiranja izgradnje nujno potrebne regionalne infrastrukture, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uvedbo brezplačnih vozovnic, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.57. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z gradnjo druge cevi predora Karavanke, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka – prva obravnava    Gradivo

2A. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi – prva obravnava    Gradivo

3. Proračunski memorandum za leti 2020 in 2021    

3A. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   Gradivo

3C. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – nujni postopek    

3Č. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2018    Gradivo

4. Dokončen predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2018

5. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. 12. 2018    Gradivo

6. Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018

7. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

7.1. Skupščina Borzen d. o. o. – Letno poročilo družbe Borzen, d. o. o., za leto 2018, uporaba bilančnega dobička za leto 2018, razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018 ter predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7.2. Skupščina ELES, d. o. o. – Letno poročilo družbe Eles, d. o. o., za leto 2018, uporaba bilančnega dobička za leto 2018, razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018, imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 ter Predlog sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Stojan Tramte

8.1. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

8.2. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost)

8.3. Predlog mnenja o podelitvi državnega odlikovanja »red vzhajajočega sonca s srebrnimi žarki« slovenskemu državljanu

8.4. Predlog mnenja o podelitvi državnega odlikovanja »velika lenta reda vzhajajočega sonca« slovenskemu državljanu

8.6. Predlog odločitve o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za obdobje od aprila do junija 2019

8.7. Predlog določitve višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018

8.8. Predlog spremembe Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2018 in 2019 in Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

8.9. Predlog zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021

8.10. Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov 2020 in 2021

8.11. Zbirni predlog kadrovskih načrtov nevladnih uporabnikov državnega proračuna za leti 2020 in 2021

8.12. Predlog povečanja Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po devetem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) - MJU

8.13. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021

8.14. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev odgovora na tožbo in zastopanje v upravnem sporu zoper odločbo Ministrstva za javno upravo v zvezi z odločbo Vlade Republike Slovenije

8.15. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 2392 Ajdovščina, k. o. 2713 Ob železnici, k. o. 548 Zgornja Senarska, k. o. 1467 Družinska vas, k. o. 642 Pernica, k. o. 1458 Črešnjice, k. o. 748 Sp. Polskava, k. o. 399 Draženci, k. o. 397 Hajdina, k. o. 2181 Zabreznica, k. o. 551 Močna, k. o. 694 Rogoza, k. o. 1787 Mali Vrh, k. o. 660 Studenci, k. o. 1927 Blagovica, k. o. 2683 Grič, k. o. 2314 Vogrsko, k. o. 2176 Blejska Dobrava, k. o. 2391 Vipavski Križ, k. o. 1771 Zadobrova, k. o. 2172 Hrušica, k. o. 2589 Plavje, k. o. 641 Dragučova in k. o. 2605 Koper

8.16. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje dejavnosti vzdrževanja avtocest v k. o. 1823 Dob

8.17. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 706 Orehova vas, k. o. 1738 Dravlje, k. o. 2391 Vipavski Križ, k. o. 705 Slivnica in k. o. 1753 Vižmarje

8.18. Predlog odločbe o dodelitvi statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura nepremičninam v k. o. 1737 Tabor

8.19. Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k prodaji nepremičnin Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v k. o. 1577 Kočevje