Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Dokončen predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2018,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1B. Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1Č. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1D. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 7. 2019),Poročevalec: Stojan Tramte

2. Predlog izjave o odobritvi kredita Evropske investicijske banke družbi SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2A. Predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog soglasja Šolskemu centru Ptuj za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj«, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

5. Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje januar–junij 2019 o realizaciji Programa in terminskega načrta izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019 in 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5A. Skupščina Borzen d. o. o. – Letno poročilo družbe Borzen, d. o. o., za leto 2018, uporaba bilančnega dobička za leto 2018, razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018 ter predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5B. Skupščina ELES, d. o. o. – Letno poročilo družbe Eles, d. o. o., za leto 2018, uporaba bilančnega dobička za leto 2018, razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018, imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 ter Predlog sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja,Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

6. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018, Poročevalec: Rudi Medved

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

7A. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisiješt. SG-Greffe(2019)D/010928 z dne 23. 7. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/010928 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/010928 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 22. do 24. septembra 2019 v Helsinkih, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 24. septembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 26. in 27. septembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 18. in19. septembra 2019 v Švicarski konfederaciji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Podnebnem akcijskem vrhu, Političnem forumu na visoki ravni o trajnostnem razvoju in splošni razpravi 74. rednega zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov od 23. do27. septembra 2019 v New Yorku, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 18. septembra 2019 v Zvezni republiki Nemčiji - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

16. Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni za leto 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16A. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s poslovanjem Ljubljanske banke, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadzorom nad delovanjem Sklada državnih turističnih naložb, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Skladom državnih turističnih naložb, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Luke Mesca v zvezi z izvajanjem sklepa z Odbora za finance glede davka na digitalne storitve, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s politiko razvoja slovenske lesno-predelovalne industrije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s kratkoročnim oddajanjem nepremičnin v turistične namene in vlogo delitvene ekonomije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo nove strategije razvoja slovenskega turizma, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z dostopom do čiste pitne vode, Poročevalec: Simon Zajc

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča glede stanja populacije volkov, Poročevalec: Simon Zajc

19A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z Zakonom o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, Poročevalec: Simon Zajc

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delovanjem inšpekcijskih služb v povezavi s t. i. delom na črno, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo Žana Mahniča v zvezi s predorom Karavanke, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jelke Godec v zvezi s prometom težkih tovornih vozil, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

Iskalnik