Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o izplačilu dodatka za nego otroka – prva obravnava, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2018, Poročevalec: Rudi Medved

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 7. 2019),Poročevalec: Stojan Tramte

4. Tretje poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar

5. Predlog odločbe o odobritvi sodelovanja Občini Črna na Koroškem, Občini Dravograd, Občini Mežica, Občini Prevalje in Občini Ravne na Koroškem pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Geopark Karavanke«, Poročevalec: Rudi Medved

6. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti in trajanja projekta 3130-17-0030 Ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, 41013-70/2019 – (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Rudi Medved  Gradivo

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, MJU, Vrhovno sodišče RS, Okrožna sodišča v Celju, Kopru, Kranju, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Krško Ptuj, Upravno sodišče RS, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Delovno sodišče v Mariboru), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7A. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Finančne uprave Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011303 z dne 26. julija 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

8A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/011302 z dne 26. julija 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci: Varovanje otrok v športu 24. septembra 2019 v Espou na Finskem, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Drugem evropskem vrhu o izobraževanju 26. septembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Predlog sklepa o potrditvi Izvedbenega protokola med Generalno policijsko upravo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Oddelkom javne varnosti Ministrstva za notranje zadeve Italijanske republike o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko-italijanski meji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11A. Predlog nujne humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu v Mozambiku, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12. Četrto periodično poročilo Republike Slovenije glede konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, Poročevalka: Andreja Katič

12A. Informacija o delovnem obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala 21. in 22. septembra 2019 v New Yorku, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13. Informacija o udeležbi Petra J. Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na 33. folklorijadi slovenskih folklornih skupin 28. in 29. septembra 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14A. Predlog mnenja o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z določbami Odvetniške tarife, Poročevalka: Andreja Katič

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s stanjem v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z drakonskimi globami in neenakostjo pred zakonom, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

16A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

16B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z brezdomci, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s porabljenimi sredstvi za reprezentanco po posameznih proračunskih uporabnikih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančnimi izdatki staršev in skrbnikov šolajočih se, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z modernizacijo učnih akvarijev, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij iz tujine, Poročevalec: Rudi Medved

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi, Poročevalec: Rudi Medved

21A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s paramilitarističnimi formacijami, Poročevalec: Boštjan Poklukar

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, Poročevalec: Aleš Šabeder

Iskalnik