Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.2. Predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.3. Predlog odločbe o prenosu koncesije za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Informacija o izdelavi predhodne (izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 31. julija 2019, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.5. Predlog stališča o ponovnem pozivu Varuha človekovih pravic glede upravičenosti do invalidskega nadomestila za osebe, ki imajo status invalida na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.6. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2018 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2018, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola k Začasnemu evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani o Okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze o splošnih načelih za sodelovanje v programih Unije, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 16. septembra 2019 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 20. septembra 2019 v Bruslju, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve ter seji Evroskupine 13. in 14. septembra 2019 v Helsinkih, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.12. Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.13. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.14. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sporazumu med Vlado Republike Slovenije, Vlado Združenih držav Amerike in Uradom za razdeljevanje kriptografskega gradiva Vojaškega odbora NATO (DACAN) v zvezi z zagotovitvijo storitev in opreme za komunikacijsko varnost infrastrukture za upravljanje ključev (NATO KMI) Organizacije Severnoatlantske pogodbe, poročevalec: Igor Eršte    

1.15. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvom za nove in obnovljive vire energije Republike Indije o sodelovanju na področju obnovljivih virov energije, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.16. Informacija o nameravanem podpisu Programa sodelovanja na področjih kulture, umetnosti, izobraževanja, športa in medijev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2019–2024, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.17. Predlog plačila prispevkov Republike Slovenije mednarodnim organizacijam za promocijo mednarodnega miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih pravic v letu 2019, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.18. Predlog določitve delegacije Republike Slovenije za pogajanja za sklenitev Konvencij o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 69. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 16. do 19. septembra 2019 v Kopenhagnu, poročevalec: Aleš Šabeder

1.21. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilna Božiča na »Zaposlitvenem sejmu« 19. septembra 2019 v Beogradu, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.22. Informacija o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na mednarodni ministrski konferenci »Kruh miru« 19. in 20. septembra 2019 v Vilni, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.23. Poročilo o delu meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke za leto 2018 in prvo polovico leta 2019, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investiranjem v regionalni javni, zlasti železniški potniški promet, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika–Karlovac–Zagreb, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s plačilnimi listami, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo slovenske migracijske politike, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Slovensko strategijo pametne specializacije, poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sanacijo slovenskih bank, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Ribnici, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

II. LISTA B

2. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2019, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

3.1. Predlog razrešitve glavne inšpektorice na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor

3.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor

3.3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vlaganje odgovorov na vloge tožeče stranke in za zastopanje v upravnem sporu

3.4. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi izvensodne poravnave med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za javno upravo in tožnico zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah parc. št. 137, 141/1 in 141/2, vse k. o. 1965 – Brdo

3.5. Podatki o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah

3.6. Predlog seznanitve s Poročilom o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 30. junij 2019 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4.3. Predlog imenovanja direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Poročevalec: Stojan Tramte