Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela mnenje o predlogu novele Zakona za uravnoteženju javnih financ, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Vlada predloga novele v predlagani obliki ne more podpreti. S predlagano novelo naj bi se delovnim osebam, ki so poleg študija primorani delati preko študentske organizacije, zagotovil primeren dohodek. Vlada kljub strinjanju, da je študentsko delo treba urediti, predloga novele v predlagani obliki ne more podpreti, predvsem zaradi odsotnosti predhodne obravnave na Ekonomsko socialnem svetu, strokovne neustreznosti nekaterih predlaganih rešitev in nesistemske ureditve.

Na odboru je vlada sprejela tudi sklep o razporeditvi pet milijonov evrov iz splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za notranje zadeve oz. Policiji. Pravice porabe so namenjene kritju stroškov dela na podlagi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS, Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije.

Za izvedbo tega sporazuma se je vlada zavezala, da bo Ministrstvu za notranje zadeve zagotovila dodatna sredstva v višini 15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.
Ob pripravi rebalansa proračuna navedena sredstva v stroških dela niso bila upoštevana, saj še ni bil dogovorjen način delitve, zato je bilo dogovorjeno postopno zagotavljanje pravic porabe. Navedena delovna uspešnost se je javnim uslužbencem začela izplačevati za januar 2019, prvo izplačilo pa je bilo izvedeno marca. S predlagano razporeditvijo bo zagotovljen drugi del pravic porabe.

Na odboru za gospodarstvo je vlada dala soglasje za sodelovanje Uprave RS za jedrsko varnost v projektu »INSC – Krepitev sposobnosti iranskega upravnega organa za jedrsko varnost (INRA) za učinkovito jedrsko varnostno kulturo in izvajanje najstrožjih standardov jedrske varnosti in varstva pred sevanji, EuropeAid/140311/DH/SER/IR«. Cilj projekta, ki ga bo objavila Evropska komisija, je pomagati iranskemu upravnemu organu za jedrsko in sevalno varnost, da doseže učinkovito stopnjo jedrske varnostne kulture ter da bo sposoben uporabljati sodobne mednarodne standarde jedrske varnosti in varstva pred sevanji, in sicer z nadaljevanjem krepitve strokovnosti upravnega organa. Projekt bo vključeval delo v zvezi z vzpostavijo in delovanjem centra za jedrsko varnost.

Finančna vrednost projekta je ocenjena na maksimalno 2 milijona evrov. Predvideno trajanje projekta je štiri leta, predviden začetek pa januarja 2020. Razpis je usmerjen v krepitev strokovnosti iranskega upravnega organa, in še posebej v dejavnosti, ki jih bo obsegal bodoči center za jedrsko varnost: sistem vodenja centra za jedrsko varnost; vzpostavitev centra na ukrepanje ob izrednem dogodku, ki bo deloval znotraj centra za jedrsko varnost; dobavo sistema za odločanje ob izrednem dogodku; določitev tehničnih specifikacij za opremo in instrumente laboratorijev centra za jedrsko varnost; pomoč pri uvajanju celovitega nadzora ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Iranu.
Ko bo razpis objavljen, se namerava nanj odzvati konzorcij, ki sodeluje že na dveh aktivnih projektih pomoči iranskemu upravnemu organu; prvi poteka od 2017 in njegovo trajanje je predvideno do 2020, drugi pa poteka od konca leta 2018 in bo trajal predvidoma do 2022. Obstoječi konzorcij sestavljajo avstrijsko podjetje ENCO, nemško podjetje TÜV Nord ter upravni organi za jedrsko varnost iz Češke, Slovaške in Madžarske. To so države, s katerimi Slovenija tesno sodeluje in ima z vsemi sklenjene sporazume o zgodnjem obveščanju v primeru jedrske ali radiološke nevarnosti in o izmenjavi informacij za področja dela teh organov.
Gre tudi za utiranje poti slovenskemu znanju in strokovnosti na področju jedrske varnosti, kar pomeni krepitev stikov tudi med projektnimi partnerji in olajšuje pretok znanja.