Skoči do osrednje vsebine

Za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« namenjenih 60.000 EUR

Ljubljana – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo drugi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«.

Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa znaša 60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 15.000 evrov.

Predmet podpore drugega javnega razpisa za ukrep »akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« je dodelitev nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka zaradi kormoranov obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

Nadomestilo za izgubo prihodka dejavnosti akvakulture zaradi kormoranov na območjih NATURA 2000 se odobri le, če ima obrat akvakulture površino večjo kot 1 hektarja, in sicer v višini 300 eurov na hektar gojitvene površine na leto.

Več informacij o izvajanju operativnega programa in posameznih ukrepov je dosegljivih na  spletni strani: http://ribiski-sklad.si/