Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 64. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, Predlagatelj: minister za obrambo   Gradivo

2. Predlog akcijskega načrta na področju drog za obdobje 2019–2020 in Poročilo o izvajanju akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za obdobje 2017–2018, Predlagatelj: minister za zdravje   Gradivo

3. Predlog aneksa št. 3 k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev proračunske rezerve in prerazporeditvi pravic porabe (MO, MJU, MZZ, MF, Specializirano državno tožilstvo RS), Predlagatelj: minister za finance    

5. Predlog uvrstitve novega projekta 2555-19-0004 FRISCO 2.3-Gradbeni ukrepi na Dravi in Kolpi v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

6. Predlog uvrstitve novih projektov 2555-19-0005 Sanacija pragu-Majdičev log in 2555-19-0006 Sistem evidenc hidrografije in vodnih zemljišč v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za okolje in prostor   Gradivo

7. Predlog spremembe projektov 2550-17-0012 Protipoplavni ukr. na območju Gorenja vas-Poljane in 2330-13-0028 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/3932 z dne 8. 3. 2019 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz petega odstavka 4.a člena, petega odstavka 4.d člena, šestega odstavka 4.f člena, šestega odstavka 56.a člena in prvega, drugega, tretjega ter petega odstavka 59. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU, ter iz prvega odstavka 14. člena Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 17. maja 2019 v Bruslju, Predlagatelj: minister za finance

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 14. junija 2019 v Luxembourgu, Predlagatelj: minister za finance

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije (kohezijska politika) 25. junija 2019 v Luxembourgu, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo

12. Poročilo o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra, na srečanju trojke predsedstev Svetu EU za področje zdravja, ki je bilo 11. julija 2019 v Berlinu v Nemčiji, Predlagatelj: minister za zdravje

13. Predlog sklepa o potrditvi Programa sodelovanja na področju kulture in umetnosti med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Severne Makedonije za obdobje 2019–2022, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

14. Informacija o opravljenem tretjem krogu pogovorov za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo o socialni varnosti, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

15. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve Japonske Tara Kona 14. avgusta 2019 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 23. zasedanju generalne skupščine Svetovne turistične organizacije v Saint Petersburgu, Ruska federacija, od 9. do 13. septembra 2019, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

17. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 59. zasedanju skupščin unij in generalne skupščine držav članic Svetovne organizacije za intelektualno lastnino od 30. septembra do 9. oktobra 2019 v Ženevi, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

18. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Vrhu Berlinskega procesa 4. in 5. julija 2019 v Poznanju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Poročilo o delovnem obisku podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 2. julija 2019 v Francoski republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

20. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja na Globalni konferenci o svobodi medijev 10. in 11. julija 2019 v Londonu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

21. Poročilo o uradnem obisku ministra za notranje zadeve Republike Litve Eimutisa Misiūnasa od 17. do 19. aprila 2019 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

22. Poročilo o obisku namestnika ministra za javno varnost Ljudske republike Kitajske 31. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

23. Poročilo o obisku ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na sedemnajstem »Public Debt Management« forumu v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada 20. in 21. junija 2019 v Tokiju, Predlagatelj: minister za finance

24. Poročilo o organizaciji in izvedbi Natove vaje kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2018 (CC18«) v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za obrambo

25. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na Vrhu Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi, 8. julija v Sarajevu in poročilo o udeležbi mag. Dobrana Božiča, državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, na ministrskem zasedanju udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi, 7. in 8. julija 2019 v Sarajevu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

26. Informacija o opravljenem uradnem obisku predsednika Republike Severne Makedonije Steva Pendarovskega 15. in 16. julija 2019 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem delovnem obisku 17. julija 2019 v Kneževini Monako, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo udejanjanja zelene agende po vzoru Finske pri predsedovanju Evropski uniji    Gradivo

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pravico do izplačila 20 % starostne pokojnine    Gradivo

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s situacijo na Pošti Slovenije     Gradivo

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s trgovinsko menjavo  Gradivo

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s turistično takso   Gradivo

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s skupno sejo občinskih svetov obalnih občin    Gradivo

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z verskimi objekti, ki to niso     Gradivo

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ugotavljanjem zadostnih sredstev  Gradivo

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protiustavnimi napotitvami slovenske vojske na misije v tujino   Gradivo

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo izboljšave sistema zbiranja in predelave odpadkov    Gradivo

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neustrezno urejenimi odlagališči odpadkov   Gradivo

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo izboljšave mednarodnega in medregionalnega železniškega prometa v Sloveniji    Gradivo

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s koordinacijo ubesedovanja ključnih akterjev slovenske politike glede zunanjih zadev    Gradivo

41. Predlog odgovora na vprašanja državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Igorja Antauerja glede stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države   Gradivo

42. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede rešitve problematike poklicnih pokojninskih zavarovanj    Gradivo

43. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

44. Predlog imenovanja članov Sveta za kmetijstvo in podeželje, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

45. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. Železniki, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

46. Predlog soglasja k sklenitvi aneksa št. 3 k najemni pogodbi z dne 23. 9. 2016 med Zgodovinskim arhivom Ljubljana in Univerzo v Ljubljani, Predlagatelj: minister za kulturo

47. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti za javno vročevodno omrežje na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Medicinske fakultete, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport