Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 62. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  Gradivo

3. Predlog sklepa o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor  Gradivo

4. Predlog akcijskega načrta za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019–2022, Predlagatelji: direktor Službe vlade za zakonodajo, minister za javno upravo, generalni sekretar vlade  Gradivo

5. Predlog imenovanja revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., za poslovna leta 2018, 2019 in 2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

6. Predlog za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana za leto 2018, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport  Gradivo

7. Predlog soglasja k odpovedi Pogodbe o zagotavljanju podpornih storitev med Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Nacionalnim inštitutom za otroške srčne bolezni, Predlagatelj: minister za zdravje   

8. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenski postavki Ministrstva za finance preko načrtovanih pravic porabe, Predlagatelj: minister za finance

9. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, Predlagatelj: minister za finance

10. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah upravnih enot na nivoju skupine proračunskih uporabnikov SPU 62 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, Predlagatelj: minister za javno upravo

11. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MJU, UVHVVR), Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0042 »Prenova kuhinje Dijaški dom Bežigrad« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

13. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0043 »Prenova učnih delavnic SVŠGUGL Ljubljana« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport  Gradivo

14. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0044 »Dozidava – Center zdravega načina življenja« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport  Gradivo

15. Predlog spremembe projekta 2550-19-0018 »Nadgradnja in vzdrževanje programske in licenčne oprem« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

16. Predlog Opredelitve do sklepov 5. redne seje Odbora za obrambo Državnega zbora ob obravnavi točke dnevnega reda z naslovom »Problematika Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna«, Predlagatelj: minister za obrambo

17. Predlog ugovora k Predlogu revizijskega poročila Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018, Predlagatelj: minister za finance

18. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije v obdobju avstrijskega predsedovanja 2017–2018, Predlagatelj: minister za okolje in prostor   Gradivo

19. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2018, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo   Gradivo

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Komisiji za ribištvo v zahodnem srednjem Atlantiku, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 18. junija 2019 v Luxembourgu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 8. julija 2019 v Bruslju, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

25. Informacija o nameravanem podpisu Izvedbenega programa sodelovanja v kulturi in izobraževanju med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2019–2021, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

26. Informacija o nameravanem podpisu Izjave o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Albanije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za obrambo Črne gore in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o sodelovanju med zadevnimi mornaricami pri razvoju in uporabi alternativnih goriv, Predlagatelj: minister za obrambo

27. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem uradnem obisku 13. junija 2019 na Dunaju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

28. Informacija o opravljenem uradnem obisku velikega mojstra Suverenega malteškega viteškega reda Fra’ Giacoma Dalla Torreja del Tempio di Sanguinetto 17. junij 2019 v Ljubljani, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

29. Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2017–2018, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

31. Poročilo o obisku palestinskega ministra za zunanje zadeve dr. Riada Malkija od 9. do 11. julija 2019 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

32. Poročilo o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na 41. zasedanju Konference Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO)  23. in 24. junija 2019 v Rimu, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

33. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Razvojne banke Sveta Evrope 5. julija 2019 v Lizboni, Predlagatelj: minister za finance   Gradivo

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z družbenim premoženjem, Predlagatelj: minister za finance   Gradivo

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi s sklenjenimi pravnimi dokumenti z bivšo predsednico uprave SDH, d. d., Predlagatelj: minister za finance

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča v zvezi s podatki Karitasa, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  Gradivo

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s povračilom stroškov za prevoz na delo in z dela, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s cenami vrtcev, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s pridobivanjem podatkov iz uradnih evidenc v upravnih zadevah, Predlagatelj: minister za javno upravo   Gradivo

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s skupnimi mejnimi patruljami, Predlagatelj: minister za notranje zadeve   Gradivo

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s centralnimi pečmi na lesno gorivo, Predlagatelj: minister za okolje in prostor     Gradivo

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izjavami ministrice za infrastrukturo glede razvoja hitre železnice, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo   Gradivo

43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z omenjanjem hitre železnice s strani vlade, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo   Gradivo

44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo nadgradnje obstoječega železniškega omrežja, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo    Gradivo

45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo preusmeritve železniškega tovornega prometa, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo   Gradivo

46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z gnečo na štajerski avtocesti, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo    Gradivo

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z določitvijo konzularnega območja Generalnega konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

48. Predlog odgovora na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo ponovne uvedbe magnetogramov sej vlade, Predlagatelj: generalni sekretar vlade   Gradivo

49. Predlog odgovora na poslansko pobudo Suzane Lep Šimenko v zvezi z uporabo slovenščine, Predlagatelj: minister za kulturo     Gradivo

50. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z novogradnjo oziroma nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Predlagatelj: minister za zdravje     Gradivo

51. Skupščina družbe 2TDK, d. o. o. – Letno poročilo družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o., za poslovno leto 2018, pokritje bilančne izgube, podelitev razrešnice upravi družbe za delo v poslovnem letu 2018 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018 in imenovanje revizorske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

52. Skupščina družbe DUTB, d. d. – Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., za leto 2018 in podelitev razrešnice upravnemu odboru za poslovno leto 2018, Predlagatelj: minister za finance 55. Predlog za določitev Varstveno delovnega centra Tolmin za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 2248 Tolmin, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

56. Predlog za določitev Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1790 – Slivnica, 1796 – Cesta, 1820 – Gorenja vas, 1838 – Litija in 1200 – Šmarje pri Jelšah, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

57. Predlog za določitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k.o. 1137 – Grobelno in 1204 – Zgornje Selce, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

58. Predlog za spremembo Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Ministrstvo za infrastrukturo in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Predlagatelj: minister za javno upravo