Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o podatkih registra nepremičnin, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.10. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.11. Predlog operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog soglasja k okvirnima finančnima sporazumoma za izvajanje finančnega instrumenta EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014–2020) za Vzhod in Zahod, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.13. Predlog spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.14. Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, julij, oktober), Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.15. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi za upravljanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Poročevalec: Simon Zajc

1.16. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.17. Predlog odločbe za izdajo dovoljenja za uporabo besede Slovenija družbi Cargomind špedicija d. o. o. v nameravani spremenjeni firmi družbe, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.18. Predlog sklepa o ponudbi za odkup terjatve Republike Slovenije do dolžnika Prefab d. o. o. – v stečaju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.19. Predlog soglasja k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.20. Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – normativni del, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.21. Predlog spremembe Koledarja državnih proslav v letu 2019, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.22. Analiza ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.23. Vmesno poročilo Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva z izhodišči za prenovo ureditve področja rokodelstva, Poročevalec: Zdravko Počivalšek   

1.24. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.25. Državno poročilo o stanju na področju varstva pacientovih pravic za leto 2018, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.26. Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.27. Poročilo o ugotovitvah in poročilu preveritvene misije OSART o pregledu obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.28. Informacija o nameravanem podpisu aktov za izvajanje projekta Evropske obrambne agencije (EDA) o večmodalnem transportnem vozlišču Evropske unije ter Tehničnega sporazuma št. B.PRJ.CAP.179 o vojaških prehodih meja in premikih po kopnem v Evropi, Poročevalec: Karl Erjavec

1.29. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/8954 z dne 7. 6. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 22. člena Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES, Poročevalec: Simon Zajc    

1.30. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-413/19 – tožba Evropske komisije proti Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 13. člena Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.31. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, sporazuma z Združenimi državami Amerike o dodelitvi deleža tarifne kvote, določene v Uredbi (ES) št. 617/2009 z dne 13. julija 2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa, Združenim državam Amerike, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.32. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Združenimi državami Amerike, Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.34. Informacija o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, Poročevalec: dr. Iztok Purič

1.35. Predlog sklenitve memoranduma o partnerstvu v zvezi z nacionalnimi frankofonskimi pobudami in frankofonskimi pobudami za ustanove (2019–2022), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.36. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori usposabljanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav v Evropi (USAREUR) o usposabljanjih in vajah na vadišču Kopenske vojske Združenih držav Hohenfels (HTA) in vadišču Kopenske vojske Združenih držav Grafenwoehr (GTA) na ozemlju Zvezne Republike Nemčije, Poročevalec: Karl Erjavec

1.37. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske o skupnem financiranju raziskovalnih in razvojnih projektov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.38. Predlog sklepa o izvedbi mednarodne vaje »VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019«, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.39. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na 18. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) od 17. do 28. avgusta 2019 v Ženevi in 71. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) 16. avgusta 2019 v Ženevi, Poročevalec: Simon Zajc

1.40. Informacija o delovnem obisku ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec 21. julija 2019 v Vidri vasi na avstrijskem Koroškem, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.41. Osmo nacionalno poročilo po Konvenciji o jedrski varnosti in izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na osmem pregledovalnem sestanku pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti od 23. marca do 3. aprila 2020 na Dunaju, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.42. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona – skrajšani postopek, Poročevalec: Simon Zajc    

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prodajo slovenskih bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z zmanjševanjem inovacijske uspešnosti v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z onesnaževanjem slovenskega morja, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s požari v predelovalnicah odpadkov, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povezovanjem jadranskih pristanišč, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ljubljanskim prometnim vozliščem, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z gnečo na javnih prevoznih sredstvih, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vodnim koridorjem Donava–Odra–Laba, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s plačami javnih funkcionarjev, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zanemarjanjem skrbi za ohranitev in razvoj slovenščine v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s poslovanjem med državo in verskimi skupnostmi, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z neuvrstitvijo Turčije na seznam varnih izvornih držav, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Organizacijo združenih narodov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prioritetnimi področji v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z izobraževanji, ki jih organizira Protokol Republike Slovenije in se nanašajo na ploskanje himni Republike Slovenije, Poročevalec: Aleksander Strel

1.58. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z umikom t. i. karantanskega panterja z vseh simbolov državnih organov, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.59. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s prodajo Abanke, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

1.60. Predlog odgovora na Uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.61. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-7000 "Komunalna oprema industrijske cone LIK III"' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog kandidature za člana Evropske komisije, Poročevalec: Marjan Šarec

2A. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

3. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU,Poročevalec: Rado Fele     Gradivo

4. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z uresničevanjem odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Poročevalec: Rado Fele

5. Predlog strategije na področju migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

5A. Predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

6. Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, Poročevalec: Rudi Medved   Gradivo

7. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, Poročevalec: Aleš Šabeder

8. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

8.1. Skupščina družbe SDH, d. d. – Letno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. in Letno poročilo skupine Slovenskega državnega holdinga, d. d. za poslovno leto 2018, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

8.2. Skupščina družbe SODO d. o. o. – Letno poročilo za leto 2018, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu, povečanje osnovnega kapitala, Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8.3. Skupščina družbe SiDG, d. o. o. – Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. in letno poročilo skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o. za poslovno leto 2018, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe, prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta v letu 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8.4. Skupščina družbe SiDG, d. o. o. – Predlog odpoklica in imenovanja članov Nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

9.1. Predlog imenovanja direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

9.2. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor

9.3. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

9.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

9.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje

9.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve

9.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar

9.10. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

9.11. Predlog imenovanja članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

9.12. Predlog razrešitve in imenovanja članice Svetovalnega odbora ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti

9.13. Predlog razrešitve in imenovanja člana Upravnega odbora Prešernovega sklada

9.14. Predlog sklepa o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

9.15. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev

9.16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

9.17. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja pripadnici Slovenske vojske s strani Republike Poljske

9.18. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2018

9.19. Predlog spremembe pooblastila uradnim osebam Ministrstva za pravosodje za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije

9.20. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, proti toženi stranki Občini Pivka zaradi vračila neupravičeno izplačanih sredstev

9.21. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Slovenska Bistrica

9.22. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Radlje ob Dravi

9.23. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Občino Vransko

9.24. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča na Občino Ormož

9.25. Informacija o predlogu ureditve stvarnopravnih razmerij v zvezi z zemljiščem v k. o. Teharje

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

10.1. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju, Poročevalka: Andreja Katič

10.2. Predlog razrešitve in imenovanja visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo in pooblaščenke za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10.3. Predlog razrešitve s položaja generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10.5. Predlog razrešitve s položaja generalne direktorice Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10.7. Predlog razrešitve s položaja generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske Unije v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10.9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

10.10. Predlog imenovanja generalnega direktorja v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Posavje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10.13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10.14. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10.15. Predlog razrešitve direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Poročevalec: Stojan Tramte   

10.16. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec    

10.17. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Poročevalec: Stojan Tramte