Skoči do osrednje vsebine

60. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada nasprotuje vetu državnega sveta na Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in državnemu zboru predlaga, naj tudi pri vnovičnem glasovanju podpre novelo zakona. Vlada je sprejela tudi mnenje k zahtevi državnega sveta, da mora državni zbor ponovno odločati o predlogu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju.

Vlada predlaga državnemu zboru, naj vnovič podpre novelo ZOFVI

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela mnenje o vetu Državnega sveta Republike Slovenije na novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Odločitvi državnega sveta nasprotuje in Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, naj tudi pri vnovičnem glasovanju podpre novelo ZOFVI.

Vlada med drugim pojasnjuje, da je razlikovanje med javno veljavnimi izobraževalnimi programi in programi, ki so pridobili javno veljavnost, namenjeno izključno bolj jasnemu razlikovanju med izobraževalnimi programi, ki jih med seboj na bistveno enak način razlikuje že veljavni zakon, le da ne tudi terminološko.

Bistvo razlikovanja je v načinu sprejemanja programov. Javno veljavne programe sprejme minister v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom. Programe, ki pridobijo javno veljavnost, pa sprejme zasebna šola v skladu s svojim aktom o ustanovitvi, strokovni svet pa zanje ugotavlja skladnost s cilji sistema vzgoje in izobraževanja in zagotavljanje enakovrednega izobrazbenega standarda. Tega novela ZOFVI v ničemer ne spreminja, z izjemo, ki je določena v 4. členu in se nanaša na pogoj programskega razlikovanja za pridobitev javne veljavnosti programa pri pristojnem strokovnem svetu. Ob tem vlada izpostavlja, da se omenjeno razlikovanje ne uporablja za programe, ki so že pridobili javno veljavnost.

Vzpostavitev razlikovanja med javno veljavnimi programi in programi, ki so pridobili javno veljavnost, ni v ničemer v nasprotju z Ustavo RS ali odločbo Ustavnega sodišča RS in ne ogroža obstoja zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo javno veljavne programe.

V zvezi s 7. členom novele ZOFVI (ta določa, da se zasebnim osnovnim šolam za izvedbo programa, ki je pridobil javno veljavnost, zagotavlja 100 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole) vlada meni, da iz obrazložitve odločbe ustavnega sodišča izhaja zahteva, naj se javno financira obvezni minimum osnovne izobrazbe, ki je enotno določena po vsebini.

Enotno določena vsebina po mnenju vlade nujno odkazuje na 28. člen Zakona o osnovni šoli, ki določa, da zasebna šola (za razliko od javne šole, za katero ZOFVI natančno predpisuje, kako je sestavljen program osnovnošolskega izobraževanja) določi program osnovne šole sama s svojimi akti, mora pa izvajati pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega predmeta s področja umetnosti.

Zasebna šola torej z izjemo navedenih obveznih predmetov lahko svoj program določi povsem neodvisno od predhodnih določb Zakona o osnovni šoli, ki določa program osnovne šole. Drži, da imajo zasebne šole, ki izvajajo javno veljavni program, v programe večinoma vključene tudi vsebine, določene za razširjeni program, vendar jih zakon k temu ne zavezuje. Program zasebne šole bi tako lahko pridobil javno veljavnost tudi, če ne bi vključeval vsebin razširjenega programa po Zakonu o osnovni šoli.

Vlada še poudarja, da se je tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju z dne 2. 11. 2018 izrekla, da bi polno financiranje celotnega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja obsegalo tako polno financiranje obveznega dela programa, ki je bilo predmet ustavne presoje z vidika drugega odstavka 57. člena ustave, in tudi polno financiranje razširjenega dela programa, ki ni bilo predmet ustavne presoje v odločbi št. U-I-269/12. Temu sledi tudi novela ZOFVI.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Mnenje k zahtevi državnega sveta, da mora državni zbor ponovno odločati o predlogu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju

Vlada je sprejela Mnenje k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da mora Državni zbor Republike Slovenije ponovno odločati o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C).

Vlada podpira predlog zakona, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Natašo Sukič, s katerim se uskladi določbe zakona z zakonodajo EU na področju reguliranih poklicev in uredi višine in obveznosti plačila stroškov nepremičninskega posredovanja.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor